El projecte “Voluntariat sense límits” té com a objectiu que la persona amb discapacitat tingui les mateixes oportunitats que qualsevol altra per esdevenir voluntària, facilitant la inclusió en altres entitats de voluntariat. Es treballa a través d’una metodologia activa i participativa, partint dels interessos i necessitats de la persona, perquè sigui protagonista del procés. El tret innovador d’aquest programa consisteix en el fet que es dona formació i suport continuat als voluntaris/es i a les entitats on exerceixin la seva tasca per garantir l’èxit. 

El Premi Voluntariat, creat l’any 1993, suposa un reconeixement social i institucional del voluntariat, així com de les entitats que contribueixen a fer una societat més justa i solidària. 

Específicament, les persones que atén l’ACIDH manifesten intel·ligència límit o discapacitat intel·lectual lleugera associada o no a altres trastorns. Són aquelles persones que tenen un quocient intel·lectual per sota del qual l’OMS considera normal. A més, aquestes persones presenten dèficit en la capacitat adaptativa almenys en dues de les àrees següents: comunicació, cura personal, vida domèstica, habilitats socials/interpersonals, utilització de recursos comunitaris, autocontrol, habilitats acadèmiques, feina, oci, salut o seguretat. Cal, a més, que totes aquestes dificultats es manifestin.  

Aquests dèficits no impedeixen un bon grau d’autonomia en les activitats de la vida diària, però sí que fan que siguin persones especialment vulnerables, amb dificultats personals i socials per enfrontar-se a les exigències d’un entorn competitiu i, per tant, és necessari donar-los un suport limitat continu o discontinu. Malgrat les dificultats, les persones amb intel·ligència límit, poden desenvolupar, amb els suports adequats, habilitats per tenir una vida força normalitzada. Les persones amb intel·ligència límit són tan diferents entre elles com ho són les que no presenten aquest tipus de limitació. 

El Voluntariat sense Límits és un nou servei innovador dirigit al col·lectiu de persones amb intel·ligència límit (IL) que fomenta la seva participació i la igualtat d’oportunitats. 

Aquest servei neix amb l’objectiu d’oferir l’oportunitat d’exercir una tasca de voluntariat en un entorn normalitzat per potenciar la promoció de la seva autonomia personal i treballar amb la visió estigmatitzada d’aquest col·lectiu. 

A qui va dirigit? 

Persones amb IL que tinguin ganes de participar més activament en propostes de voluntariat. 

Organitzacions interessades en el voluntariat inclusiu 

Tasques actuals: 

  • Cura d’animals 
  • Atenció a les persones grans 
  • Participació en la vida comunitària del barri 
  • Organització de festes i esdeveniments i atenció al públic. 

Fer voluntariat els ajuda a estructurar el seu temps i adquirir un compromís i una rutina. Tots Desenvolupem la nostra personalitat sentint-nos més útils i alhora creant-nos una imatge més positiva de nosaltres mateixos. És un aprenentatge vivencial que enriqueix el dia a dia de les persones participants on es fomenta la participació activa en la societat.