El Govern amplia fins al 31 de desembre de 2012 el termini perquè fundacions i associacions inscriguin al registre les adaptacions dels seus estatuts,  atès que el termini de 3 anys es considerava  manifestament insuficient per a fer l’adaptació, i podia suposar greus conseqüències per a les entitats.

El termini de 3 anys per adaptar-se a la Llei del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, que finalitzava aquest mes d’agost, s’ha demostrat manifestament insuficient

El Govern de la Generalitat ha acordat prorrogar fins al 31 de desembre de 2012 el termini perquè les fundacions i les associacions inscriguin al registre les adaptacions dels seus estatuts a la Llei del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, que va entrar en vigor el 2 d’agost de 2008. El Consell Executiu ha aprovat avui el projecte de llei que modifica la disposició transitòria primera de la normativa, que fixava en 3 anys el temps màxim d’adaptació de les entitats a la nova legislació.

La Llei del llibre tercer del Codi Civil estableix que les associacions i les fundacions ja constituïdes han d’adaptar els seus estatuts a les prescripcions establertes per la nova norma i inscriure aquesta adaptació al registre corresponent en un termini màxim de 3 anys des de l’entrada en vigor de la norma, per tant, abans del 2 d’agost de 2011.
Tal com recull la norma, la no-adaptació dels estatuts de fundacions i associacions en el termini establert pot tenir importants conseqüències. En el cas de les fundacions no podran obtenir ajuts ni subvencions de l’Administració de la Generalitat i a més, si no adapten els estatuts, poden incórrer en un incompliment greu de les obligacions pròpies del càrrec de patró, fet que legitima el Protectorat a exercir les accions legals que corresponguin. Les associacions perdrien els efectes derivats de la publicitat registral i tampoc no podrien rebre subvencions de la Generalitat.

En conseqüència, atès que el termini de 3 anys és manifestament insuficient perquè les entitats s’adaptin a la nova legislació i davant les greus conseqüències que això pot comportar, el Govern ha acordat prorrogar el termini fins al 31 de desembre de 2012. Una ampliació que, a més, permetrà també a les entitats adaptar els seus estatuts a la proposta de modificació del llibre tercer que està elaborant el Departament de Justícia.
Per tal de començar a treballar en aquesta adaptació i/o consultar els dubte que us pugui suposar podeu posar-vos en contacte amb el SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, en el qual podeu a més accedir a més informacions i coneixements relacionats amb aquest àmbit.