Llei de foment de l'associacionisme

El marc jurídic català no disposa actualment de cap normativa amb rang de llei que reguli aspectes essencials per al foment de l’associacionisme. Aquest fet provoca que les polítiques públiques que s’impulsen des de les diferents administracions per al foment d’aquest fenomen, topin sovint amb regulacions o normatives que n’impedeixen el desplegament o que les limiten.

Amb l’aprovació de la memòria de l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme el Govern pretén enfortir i fer créixer l’associacionisme, i alhora, incentivar la consciencia social davant les associacions.

L’Avantprojecte de llei, sorgit d’un mandat de la Llei del voluntariat de 2015, preveu que les mesures de foment beneficiïn –prioritàriament– les associacions, que són les entitats que, atesa la seva naturalesa i degut a circumstàncies històriques, són les més vulnerables.

Un dels objectius de la norma és regular la coordinació de les administracions catalanes en el disseny i implementació de les seves accions de foment, i promoure projectes i programes de provisió pública que reconeguin la tasca i el valor de les entitats.

L’Avantprojecte de llei també preveu la creació de l’Observatori Permanent de l’Associacionisme i el Voluntariat i la creació del futur Registre d’Entitats, que ha de funcionar com una finestreta única que coordini i faciliti la relació de les entitats amb les administracions públiques.

Finalment, la llei incorpora mecanismes de simplificació administrativa i fixa les bases de futures iniciatives legislatives en l’àmbit de la fiscalitat i el mecenatge de les entitats quan Catalunya disposi de les competències per aprovar-les.

En definitiva, la llei de foment de l’associacionisme pretén esdevenir un instrument eficaç per a l’impuls de mesures i accions concretes que permetin el creixement i la consolidació del teixit associatiu a Catalunya i el seu reconeixement com a valor públic.