En aquest espai podeu trobar informació que us pot ajudar a l’hora de justificar la subvenció concedida per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. També podreu accedir a la documentació que cal que presenteu, els terminis de justificació i altra informació d’interès.

Quin és el termini per poder presentar els justificants de la subvenció concedida?

Tal com indica la base 16.3 de l’Ordre BSF/42/2014 i el punt 9 de la Resolució BSF/426/2014, el termini màxim de presentació de justificants de les subvencions del programa A de l’Annex 7, Subvencions per a dur a terme activitats cíviques, de participació ciutadana i de foment del voluntariat, és l’últim dia hàbil del mes de febrer de 2015.

 Quan s’ha d’haver fet l’activitat subvencionada?

Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014.

 

Quin és l’import que s’ha de justificar?

Sigui quin sigui l’import atorgat, s’ha de justificar el 100% del pressupost de l’activitat que es va detallar en el formulari de sol·licitud.

Si el cost final de l’activitat no arriba a l’import previst inicialment però no es desvia més del 20% del pressupost detallat a la sol·licitud, els justificants presentats per acreditar-ho són correctes i es garanteix que s’ha complert la finalitat de l’activitat, l’import de la subvenció atorgada no es minorarà.

 

Si el cost final de l’activitat es desvia més del 20% sobre el pressupost detallat a la sol·licitud, els justificants presentats són correctes i es garanteix que s’ha complert la finalitat de l’activitat, l’import de la subvenció atorgada es minorarà proporcionalment.

 

Si l’activitat no s’ha pogut dur a terme o la documentació presentada per justificar-la és incorrecta o no es pot tenir en compte, l’import de la subvenció es revocarà en la seva totalitat.

 

 On s’han de presentar els justificants de la subvenció concedida?

Al Departament de Benestar Social i Família, preferentment als registres següents:

 

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

En el supòsit que es presentin a les oficines de correus, cal fer-ho en un sobre obert per tal que el funcionari pugui datar i segellar la instància abans de certificar-la (correu administratiu).

 

Quina documentació s’ha de presentar?

S’ha de presentar:

 • La memòria d’actuació justificativa del compliment de la finalitat de la subvenció.
 • El quadre justificatiu que inclogui les despeses i els ingressos.
 • La comunicació de l’entitat en relació amb les finalitats de l’activitat, a l’acceptació de la subvenció i a la presentació de la justificació.

 

Aquests tres documents han d’estar emplenats, signats i segellats degudament i són de presentació d’obligada.

 

A més, cal adjuntar:

 

 • Les factures i els rebuts o documents acreditatius del pagament. Aquests documents han de ser originals i no poden tenir esmenes, ni líquid corrector.

 

S’acceptaran factures duplicades en el cas de pèrdua de l’original, per la qual cosa s’haurà de fer una declaració responsable. Els duplicats tindran la mateixa validesa que l’original, caldrà identificar que són una còpia i per tant ha de constar-hi l’expressió “duplicat”

 

Quins justificants es poden presentar?

Els que tinguin relació amb les despeses desglossades en el formulari de sol·licitud que es va presentar.

 

No s’acceptaran justificants de despeses que no s’haguessin detallat en el formulari de la sol·licitud o els que no s’ajustin al concepte pel qual s’ha concedit la subvenció.

 

Com han de ser les factures?

Les factures han de contenir:

 

 •  Les dades de l’entitat i el seu CIF.
 • Les dades del proveïdor i el seu NIF.
 • La data (entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014).
 • La data de l’operació si no coincideix amb la de la factura.
 • El número de factura.
 •   El concepte.
 •  L’import.
 •  El tipus impositiu, i si n’hi ha diversos, tots.

 

Si l’operació facturada està exempta o no subjecta a IVA, caldrà assenyalar els preceptes jurídics corresponents. Caldrà diferenciar en la factura les operacions subjectes a l’IVA de les que no hi estan subjectes o n’estan exemptes.

 

Si les factures són simplificades (abans tiquets) hi ha d’haver el següent:

 

 • El número de factura.
 •  La data (entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014).
 •   Les dades del proveïdor i el seu NIF.
 • El concepte.
 •  El tipus impositiu aplicat o l’expressió Iva inclòs (si s’hi correspon)

 

Si les factures no inclouen tota la informació hauran d’anar acompanyades d’un informe de l’expedidor de la factura on es completi o clarifiqui la informació necessària per poder-la validar com a despesa subvencionable.

 

Com han de ser els rebuts o els documents acreditatius de pagament?

Els rebuts han de contenir els elements següents:

 •  Les dades de l’entitat i el seu CIF.
 •  Les dades del proveïdor i el seu NIF.
 •  La data.
 •   La referència a la factura (número).
 •  El concepte.
 •  L’import.
 •  La signatura i el segell del proveïdor.

 

En relació amb als documents acreditatius de pagament, aquests poden ser:

 

 • Rebuts com a documents independents.
 • Extractes bancaris (si el document inclou diverses operacions caldrà fer-ne el detall corresponent).
 • Rebuts domiciliats on consti el concepte de la despesa.
 • Notes de càrrec de l’entitat bancària (si el document inclou diverses operacions caldrà el detall corresponent).
 •  I, pel que fa al segell de “pagat/cobrat”`, cal afegir al segell la signatura, el DNI/NIF de qui emet la factura i el segell del proveïdor.

 

No es poden pagar en efectiu les operacions d’un import igual o superior a 2.500 euros.

 

Com es poden justificar les despeses de personal?

Es poden justificar els salaris de les persones subjectes a una relació laboral directament associada al desenvolupament de l’activitat subvencionada. En aquest cas cal aportar els documents següents:

 

 • Nòmines signades conforme l’interessat ha rebut l’import, o bé el comprovant d’haver efectuat el pagament corresponent a la nòmina.
 • Per a nòmines iguals o superiors a 2.500 euros, sempre s’haurà de presentar comprovant de transferència bancària.

En el cas que s’imputi el salari brut s’hauran d’aportar els documents següents:

 •  Documents de cotització a la Seguretat Social TC1 i TC2 i acreditació del pagament.
 • Model 111 o 190 (on constin perceptors i imports) de l’Agència Tributària i comprovant del pagament.

 

Cal adjuntar un certificat signat pel representant de l’entitat que detalli , per a tota la relació de persones de les quals s’han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta i real a l’activitat subvencionada (mesos, dies i hores, segons correspongui en cada cas).

 

Com es poden justificar altres despeses?

Pel que fa a dietes i quilometratge: cal aplicar la retenció de l’IRPF que marca Hisenda, tant pel que fa a les dietes de manutenció com al quilometratge. Cal que s’adjunti una explicació detallada d’aquesta despesa (concepte, lloc, dades de l’emissor, dades del vehicle…).

 

En cas de despeses de dinars, bitllets de tren, etc, caldrà adjuntar, amb el full de liquidació de dietes, els comprovants corresponents.

 

En premis superiors a 300 euros cal desglossar la retenció de l’IRPF. En quantitats inferiors no hi ha retenció, però cal fer constar totes les dades.

 

Cal recordar que:

 •  No s’acceptaran factures proforma.
 •  No s’acceptarà com a justificant de despesa l’import corresponent a begudes alcohòliques.
 •  Quedaran exclosos com a justificació de despesa els conceptes que no constin en el desglossament del pressupost de despesa presentat a la sol·licitud (valoració econòmica de l’activitat).
 •  No són subvencionables, dins d’aquesta convocatòria, les despeses següents: despesa d’inversió, com la compra de solars, immobles, material informàtic, material inventariable, ni cap despesa de característiques similars.