grup treballant

Ahir, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i l’Institut Català de les Qualificacions Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial es van reunir per al seguiment anual de l’acord de col·laboració.

A la sessió s’ha presentat l’informe d’execució del 2020 i les accions efectuades durant l’any passat. Aquestes accions han permès poder consolidar les guies i taules de treball per a l’aproximació dels cursos del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC) al model de competències professionals del Catàleg de qualificacions professionals.

A més, s’han triplicat el nombre de cursos analitzats respecte de l’any anterior, a banda d’incloure dins del circuit de reconeixement de cursos del PFAVC una fitxa de programa de curs en clau competències, i disposar de tots els programes de cursos que no tenen referents competencials identificats per iniciar-ne l’anàlisi de les competències transversals.

En aquesta programació 2020 ha estat cabdal la participació i la implicació de les escoles del PFAVC i que, juntament amb les persones que es formen, són agents clau d’aquest projecte.

Planificació 2021

Les principals actuacions previstes per aquest any són la finalització de l’anàlisi de totes les formacions del PFAVC,  l’elaboració dels possibles itineraris formatius, el treball de devolució amb les escoles del PFAVC, fixar l’acord resultant el nou Catàleg del PFAVC i la identificació de les competències transversals del voluntariat vinculades a les formacions de sectors. També està previst poder iniciar a finals del darrer trimestre del 2021, la primera expedició de certificats de formació del PFAVC d’acord amb aquest projecte.

Acord interdepartamental

L’acord de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Educació pretén millorar el reconeixement social i competencial de les persones voluntàries. A més a més, l’acord té com a finalitat, d’una banda, que l’oferta formativa del PFAVC estigui alineada amb la formació formal i, de l’altra, que la formació i l’experiència adquirida per les persones voluntàries sigui certificada per les entitats mitjançant l’obtenció d’una certificació oficial.

El Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (PFAVC)

El PFAVC és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció que impulsa el Govern i compta amb la participació d’escoles i entitats de formació d’experiència reconeguda. La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el PFAVC representa una bona base i un bon recurs per a les entitats per elaborar els plans de formació del voluntariat i de les persones que els coordinen.