• Inici
  • Condicions Generals – Sol·licitants Exposicions

El sol·licitant de l’exposició assumeix les següents condicions generals:

  1. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és el propietari de l’exposició “Connecta’t al voluntariat” i es compromet a realitzar el préstec de tot el material que forma part de l’exposició en perfectes condicions perquè sigui exhibit  i se’n faci difusió.
  2. El sol·licitant es compromet a vetllar per la integritat i conservació de les peces objecte del préstec i es fa responsables de la custòdia des que els retira del magatzem de Cervera (Avinguda Segrià s/n (entre Av. Garrigues i Av. Urgell) parcel·la 21 Nau C, 25200 Cervera) fins que els retorna al mateix lloc. En cas de pèrdua o danys als materials prestats, el sol·licitant haurà de fer-se càrrec del cost de la reparació i fer efectiu el pagament de la factura corresponent.
  3. El sol·licitant s’ha de fer càrrec de les despeses de transport i muntatge de les obres (en les condicions adequades), de les despeses de manteniment de l’exposició i de qualsevol altra despesa de caràcter extraordinari no prevista en aquestes normes. També és dipositari de l’embalatge de l’exposició mentre duri, i queda obligat a guardar i custodiar la capsa a un lloc adient.
  4. L’espai on s’ubiqui l’exposició ha de ser un espai expositiu fàcilment accessible i de molta afluència, reunir les condicions necessàries per a una exhibició correcta i ha de tenir prou condicions de seguretat per considerar l’exposició ben custodiada.
  5. La duració del préstec és des de la recollida de les peces a la dependència prestatària fins a la devolució al mateix lloc en un cop finalitzada l’exposició, llevat que per la concurrència de circumstàncies extraordinàries el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reclami les peces objecte del préstec abans de finalitzar l’exposició.
  6. El sol·licitant s’ha d’ocupar de totes les activitats de difusió i de divulgació i ha de fer constar en un lloc visible que l’exposició ha estat cedida per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  7. El sol·licitant ha d’enviar al contacte establert de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària un recull fotogràfic en format digital de l’exposició muntada, que es podrà utilitzar per fer-ne difusió al web voluntariat.gencat.cat.

La vigència d’aquestes normes és indefinida mentre no es modifiquin o deroguin.

Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquestes condicions generals seran resoltes, en primer instància, entre les parts de mutu acord i de forma amistosa, i en darrer terme, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.