Es publiquen les bases de subvencions amb càrrec a l’assignació de l'IRPF

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha publicat les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF.

Les subvencions a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) constitueixen una via essencial de sosteniment dels ajuts públics per a la realització de programes d’interès general.

Principals novetats de la convocatòria 2018

 • Nova distribució de línies i prioritats.
 • Finançament de despeses per coordinació a les federacions i altres agrupacions: 5% atorgat a entitats executants (mínim 5 entitats executant).
 • La continuïtat del projecte i del col·lectiu atès deixa de ser un criteri excloent.
 • Justificació per compte d’auditor optativa per a accions inferiors a 60.000 €.
 • Subvencions per a projectes d’inversió en obres com a programa independent (L’equipament necessari es pot demanar a cada programa d’activitat o d’obra).

Programes convocats

 • Foment per la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no-discriminació.
 • Protecció Social.
 • Infància i Adolescència.
 • Famílies.
 • Voluntariat.
 • Persones migrants.
 • Joventut.
 • Poble gitano.
 • Gestió i coordinació d’entitats de segon i tercer nivell.

Qui pot sol·licitar la subvenció?

Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions les entitats sense ànim de lucre del tercer sector d’acció social a Catalunya, la Creu Roja Espanyola a Catalunya, així com la resta d’entitats del tercer sector d’acció social que defineix l’article 2 de la Llei 43/2015, de 9 d’octubre, del tercer sector d’acció social, i les entitats o organitzacions no governamentals que reuneixin els requisits establerts a les bases.

També poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les agrupacions d’organitzacions sense personalitat jurídica, complint cadascuna de les integrants els requisits que exigeixen les bases reguladores, i les entitats membres associades a l’entitat beneficiaria que es comprometin a efectuar la totalitat o una part de l’activitat objecte de subvenció.

Una entitat amb àmbit d’actuació superior al de Catalunya pot sol·licitar la subvenció?

Sí, però ha de tenir seu a Catalunya i desenvolupar les activitats objecte d’aquestes bases a Catalunya. Ha d’estar inscrita en el registre genèric corresponent o haver-ho sol·licitat abans de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció. Caldrà que l’entitat estigui legalment constituïda al menys amb dos anys d’antelació a la data de publicació de la convocatòria, a banda de la resta de requisits genèrics legals, que consten a les bases.

On podré fer la sol·licitud de subvenció?

Al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat fins al 25 de setembre de 2018. La sol·licitud es tramita de forma telemàtica i per a fer-la cal un certificat digital. Les bases estableixen el procediment amb detall.