Descripció del contingut

 La memòria: per què, per a què i per a qui?

• Què hi ha d’haver a la memòria?

• Com fer-la agradable i original?

• Anàlisi de memòries

• Recursos per saber-ne més

• Recursos gràfics

• Propòsits

Destinataris i requisits mínims d’accés

• Dirigents i responsables d’associacions i entitats

• Persones d’entitats que habitualment elaboren la memòria

• Persones d’entitats que assumeixen responsabilitats de comunicació

• Connexió a la plataforma Moodle com a mínim del 50% de la càrrega horària (5 hores)

• Realització com a mínim del 75% de les activitats proposades, incloent la participació en els espais de fòrum

• Qualitat dels exercicis i valoració positiva per part del tutor/a del curs

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.