Descripció del contingut

MÒDUL 1. Definició del projecte. Concepte. Tipus.
MÒDUL 2. característiques dels projectes.
MÒDUL 3. Fases del projecte. Fase filosòfica: Opcions Ideològiques; la missió. Fase analítica o diagnòstica: diagnosi interna, diagnosi externa, tècniques de diagnosi. Fase de planificació: Els objectius, la definició del pla d’acció, sistemes de Control. Fase executiva: organització, l’organigrama, models bàsics d’estructures Organitzatives. Fase d’avaluació.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones encarregades de la gestió diària de l’entitat, així com responsables dirigents que necessiten un coneixement sobre el disseny dels projectes i la seva gestió en totes les seves fases.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Aquest curs dona resposta al III Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat:
L26 Programes de suport als ens locals per potenciar la formació al territori.

*la matrícula és gratuïta per iniciativa de FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, que ha programat aquesta formació per donar resposta a les necessitats formatives associatives i de voluntariat de FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI