Descripció del contingut

1. El rol i les funcions del formador.
2. Competències del formador: habilitats comunicatives i socials. Competències psicopedagògiques. La parla i l’expressió. La veu i la mirada. La conquesta dels receptors. Tractament de les interrupcions. Capacitat per a reconduir la sessió.
3. Detecció de necessites formatives: Estratègies de detecció. Instruments. Elaboració del Pla de formació
4. La sessió de formació: Disseny de l’acció. Planificació. Realització. Avaluació.
5. Metodologia i recursos: El treball en grup. El joc de rol. La dinàmica de grups. Recursos audiovisuals.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Membres d’entitats socials i de voluntariat, especialment amb la responsabilitat de la formació dels seus voluntaris i d’altres membres dels equips de treball.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.