Descripció del contingut

1. Concepte de Mentoria . Conceptes bàsics en mentoria social : Perquè provocar la mentoria. Tipologies de projectes: A casa nostra, el món, classificació.2. EL Rol del Mentor: que vol dir acompanyar? La construcció de la relació. Confindencialitat i límits de les relacions.3, Introducció : valorar la idoneïtat de la mentoria en el nostre projecte.. Definició de l’objectiu i el col·lectiu destinatari. Definició del perfil dels mentors/ores. Captació del voluntariat.Selecció. Expectatives del voluntariat i el paper de formació inicial.Assignacions.El seguiment i el suport a les parelles de mentoria: les trobades. El tancament de la relació de mentoria. L’avaluació dels projectes de mentoria social.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Responsables i coordinadors/es d’entitats i organitzacions sense ànim de lucre que treballin amb col·lectius en situació de vulnerabilitat social i que vulguin impulsar la mentoría com a metología d’intervenció social del seu voluntariat ens els projectes de l’entitat.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.