Descripció del contingut

  1. Prevenció d’accidents en les activitats de lleure.
  2. La fitxa mèdica: elements bàsics i necessaris.
  3. Valoració de l’accidentat i protocol d’actuació.
  4. Actuació en situacions de primers auxilis en situacions lleus: ferides, cossos estranys, picades.
  5. Primers auxilis i educació per a la salut a l’esplai.
  6. Actuació en situacions de primers auxilis en situacions greus: aturades cardiorespiratòries, obstrucció via aèria i hemorràgia.
  7. Actuació en malalties cròniques.
  8. Actuació davant intoleràncies alimentàries i al·lèrgies.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries vinculades a entitats d’educació en el Lleure.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.