Descripció del contingut

1. Perspectiva de gènere: conceptes bàsics i fonaments legals. Aspectes bàsics i generals de la igualtat de gènere per tal que les persones voluntàries puguin tenir una base conceptual solida i coneguin les eines existents en aquesta matèria. El gènere com a construcció social. Binarisme de gènere. Sistema sexe-gènere. Experiments i socialització de gènere. La construcció de la masculinitat i feminitat: estereotips i rols. Societat patriarcal, diversitat sexual de gènere. Diferencies, desigualtats i discriminacions. El gènere com a categoria d’anàlisi en diferents àmbits: treball, educació, salut, públic i privat. 2 : Intervencions del voluntariat amb enfocament de gènere: Coneixements i eines perquè a les persones voluntàries incorporin la perspectiva de gènere ; és a dir que prenguin en consideració les diferencies entre dones i homes a l’hora de dissenyar i desenvolupar les seves activitats. Llenguatge i comunicació inclusiva, sensible i no sexista en les intervencions realitzades pel voluntariat. Anàlisi de situacions pràctiques per identificar i corregir desigualtats de gènere en la pràctica del voluntariat.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries interessades en adquirir coneixement i l’aplicació de la perspectiva de gènere en la seva intervenció voluntària en projectes de l’àmbit social.

Superar satisfactòriament el curs, d’acord als criteris d’avaluació establerts, dóna dret a l’obtenció d’un diploma del Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, expedit per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.