El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat la vuitena recomanació per adaptar les activitats a les fases 2 i 3 del desconfinament.

Aquesta recomanació pretén, d’una banda, oferir informació per a les persones voluntàries i les entitats de voluntariat per adaptar la tasca voluntària a les fases de desconfinament avançades i, d’altra banda, planificar els processos del voluntariat per avançar cap a nous escenaris amb prudència i seguretat.

Fase 2 i Fase 3

Els  projectes de voluntariat tenen la possibilitat de reactivar-se de manera generalitzada durant  les fases avançades de desconfinament amb el compliment de les mesures prevenció i seguretat.

En relació amb la fase 2, l’activitat de voluntariat ha de ser considerada rellevant i necessària per a l’interès públic i la seva necessitat ha d’estar justificada. El desplaçament de la persona voluntària s’ha de desenvolupar dins dels límits geogràfics de la regió sanitària on viu i es permeten trobades de fins a 10 persones a l’aire lliure i fins a 6 persones en espais tancats.

Pel que fa a la fase 3, l’activitat de voluntariat també ha de ser considerada rellevant i necessària per a l’interès públic i la seva necessitat ha d’estar justificada. El desplaçament de la persona voluntària pot superar els límits de la regió sanitària on resideix per les regions sanitàries limítrofs que comparteixen la situació de la fase 3 i es permeten trobades de fins a 15 persones a l’aire lliure i fins a 10 persones en espais tancats.

A més, no és recomanable activar encara les persones voluntàries siguin persones  de  risc (persones  vulnerables  i/o  amb  patologies  prèvies)  pel  covid19 d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries.

Cal destacar que l’activitat de voluntariat s’ha de desenvolupar amb la màxima protecció per a tots els participants i respectar en tot moment les indicacions en relació amb els equips de protecció individual, les mesures d’higiene i el distanciament físic.

Desescalada progressiva

La reactivació progressiva dels projectes de voluntariat per la millora de la mobilitat i la possibilitat de trobar-se, s’ha de programar seguint principis de precaució.

És per això, que es recomana seguir les pautes següents:

  • Mantenir part dels dispositius, circuits i accions que s’han organitzat les darreres setmanes per desenvolupar l’acció del voluntariat a distància durant les fases de confinament total.
  • Actuar amb responsabilitat i màxima cautela si, en algun cas concret, es decideix activar persones voluntàries siguin persones de risc a la malaltia (malgrat que es recomana no fer-ho).
  • Valorar cas per cas en funció de l’activitat a desenvolupar, els riscos potencials i les persones que hi participaran.
  • Seguir i complir les recomanacions del Departament de Salut.
  • Organitzar l’activitat de voluntariat en equips de treball separats.
  • Formar les persones voluntàries en qüestions vinculades a la seguretat, protecció i limitacions de la seva acció.

Requisits per a la reactivació i el desescalada

Al llarg de les fases de desescalada i la reactivació de l’acció voluntària, cal complir amb alguns requisits.

En primer lloc, cal respectar i complir les instruccions de les autoritats sanitàries, de protecció civil i de serveis socials. També, és necessària la coordinació amb els serveis socials bàsics de cada territori en el cas del voluntariat social.

En segon lloc, cal disposar del certificat específic de mobilitat que acredita estar realitzant tasques de voluntariat i justifica el vincle de les persones voluntàries amb l’entitat. A més, la persona voluntària ha de dur el certificat autoresponsable degudament omplert i el full de compromís que l’acredita com a persona voluntària d’una entitat.

I per últim, cal disposar i dotar el personal voluntari dels equips de protecció, que seran fonamentalment mascaretes, guants i, si escau, d’acord amb l’avaluació de riscos, ulleres.