Serveis d'assessorament i d'acompanyament a entitats

Aquest acord permet finançar amb 1,5M€ els serveis municipals o comarcals que desenvolupen accions vinculades en el foment del voluntariat social i reforçar els projectes de voluntariat de les entitats socials del territori. A més, aquest acord pretén consolidar les xarxes veïnals i plataformes informals de voluntariat i millorar la seva protecció física i jurídica.

Contracte programa i finançament

L’ajut s’adreça a les Administracions Locals (ajuntaments i consells comarcals) i es transferirà mitjançant una addenda extraordinària del contracte programa. Es finança el 100% de les accions impulsades des de l’inici de la crisi sanitària fins al 31 de desembre de 2020 i es poden imputar despeses de personal, compra corrent i transferències.

Les despeses es transferiran un cop signada l’addenda extraordinària del contracte programa i l’ens local haurà de justificar la inversió del 100% de l’import des de l’inici de la crisi fins a final d’any, amb la presentació de la justificació l’any 2021.

El contracte programa és la principal eina de cooperació del Departament amb els ens locals (ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals) i fixa la seva aportació econòmica per al finançament dels serveis socials, els programes sociolaborals i les polítiques d’igualtat.

Accions subvencionables

Les accions que es poden impulsar des dels equips dels ens locals per rebre aquest ajut, són les següents:

  • Accions de suport i acompanyament als projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per atendre les persones més vulnerables arran de la crisi social i sanitària.
  • Accions d’organització i coordinació dels grups de ciutadans que es dirigeixen a l’ens local per poder col·laborar.
  • Accions de millora dels protocols i de les actuacions de gestió del voluntariat, així com tasques de redisseny dels projectes de coordinació i  foment del voluntariat.
  • Suport econòmic dels equips i dels projectes de voluntariat de les entitats socials del seu territori que atenen persones vulnerables.

Com sol·licitar l’ajut

Cal  posar-se en contacte per correu electrònic a spav.tsf@gencat.cat  i informar de l’interès per optar al finançament. Els  equips de la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat del Departament es posaran en contacte per tal d’establir els circuits on fer arribar la proposta d’actuacions per a la seva valoració.

Per a més informació, visiteu l’apartat de preguntes més freqüents.