El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat la setena recomanació per adaptar les activitats de voluntariat a les fases inicials del desconfinament.

Aquesta recomanació pretén, d’una banda, oferir informació per a les persones voluntàries i les entitats de voluntariat per adaptar la tasca voluntària a les diferents fases de desconfinament i, d’altra banda, planificar els processos del voluntariat per avançar cap a nous escenaris amb prudència i seguretat.

Fase 0 i Fase 1

Els  projectes de voluntariat que han estat aturats temporalment per la situació de confinament total i de limitació de mobilitat, prèvies a la fase 0, tenen la possibilitat de reactivar-se de manera progressiva durant les fases inicials de desconfinament.

En relació amb la fase 0 de desconfinament, l’activitat de voluntariat ha de ser un servei essencial per atendre persones vulnerables en el marc de l’emergència sanitària i social. Cal que l’activitat no coincideixi amb les franges horàries per a la gent gran i que el desplaçament de les persones voluntàries i el temps de l’activitat siguin el més limitat i curt possible. A més a més, no es permet cap reunió o trobada física entre les persones.

Pel que fa a la fase 1 de desconfinament, l’activitat ha de ser considerada rellevant i necessària per a l’interès públic i la seva necessitat ha d’estar justificada. El desplaçament de la persona voluntària s’ha de desenvolupar dins dels límits geogràfics de la regió sanitària on viu. Així mateix, es permeten trobades de dues persones (persona voluntària i persona beneficiària) per realitzar tasques d’acompanyament i suport. Tanmateix, no s’autoritzen trobades de 3 o més persones.

Cal destacar que l’activitat de voluntariat s’ha de desenvolupar amb la màxima protecció per a tots els participants i respectar en tot moment les indicacions en relació amb els equips de protecció  individual, les mesures d’higiene i el distanciament físic.

Desescalada progressiva

La reactivació progressiva dels projectes de voluntariat per la millora de la mobilitat i la possibilitat de trobar-se, s’ha de programar seguint els principis de màxima precaució.

És per això, que es recomana seguir les pautes següents:

  • Mantenir els dispositius, circuits i accions que s’han organitzat les darreres setmanes per desenvolupar l’acció del voluntariat a distància durant les fases de confinament total.
  • Reactivar només aquells tipus d’actuacions imprescindibles i necessàries, tenint en compte l’interès general i els beneficis a la comunitat.
  • Avaluar la participació del voluntariat de les persones vulnerables.
  • Reactivar el voluntariat amb responsabilitat i proporcionalitat.
  • Organitzar l’activitat de voluntariat en equips de treball separats.
  • Formar les persones voluntàries en qüestions vinculades a la seguretat, protecció i limitacions de la seva acció.

Requisits per a la reactivació i el desescalada

Al llarg de les fases de desescalada i la reactivació de l’acció voluntària, cal complir amb alguns requisits.

En primer lloc, cal respectar i complir les instruccions de les autoritats sanitàries, de protecció civil i de serveis socials. També, és necessària la coordinació amb els serveis socials bàsics de cada territori en el cas del voluntariat social.

En segon lloc, cal disposar del certificat específic de mobilitat que acredita estar realitzant tasques de voluntariat i justifica el vincle de les persones voluntàries amb l’entitat. A més, la persona voluntària ha de dur el certificat autoresponsable degudament omplert i el full de compromís que l’acredita com a persona voluntària d’una entitat.

I per últim, cal disposar i dotar el personal voluntari dels equips de protecció, que seran fonamentalment mascaretes, guants i, si escau, d’acord amb l’avaluació de riscos, ulleres.