Descripció del contingut

MÒDUL 1. Definició del projecte. Concepte. Tipus.
MÒDUL 2. característiques dels projectes.
MÒDUL 3. Fases del projecte. Fase filosòfica: Opcions Ideològiques; la missió. Fase analítica o diagnòstica: diagnosi interna, diagnosi externa, tècniques de diagnosi. Fase de planificació: Els objectius, la definició del pla d’acció, sistemes de Control. Fase executiva: organització, l’organigrama, models bàsics d’estructures Organitzatives. Fase d’avaluació.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones encarregades de la gestió diària de l’entitat, així com responsables dirigents que necessiten un coneixement sobre el disseny dels projectes i la seva gestió en totes les seves fases.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs