Descripció del contingut

1. Tancament de la comptabilitat:
– Periodificacions.
– Amortitzacions.
– Subvencions i donacions.
– Impostos.
– Conciliació bancs.
– Saldo proveïdors.
– Saldo clients.
– Traspàs préstecs II/t a c/t.
– Provisions.
– Distribució resultats.
– Assentament regularització.
– Assentament tancament.
– Assentament inici any següent.
2. Balanç de situació:
– Introducció.
– Estructura del balanç.
– Fons de maniobra
– Anàlisi dels balanç de la situació.
3. Compte de resultats:
– Introducció.
– Estructura del compte de resultats.
– Anàlisi del compte de resultats.
– Estudi de la rendibilitat.
– Altres ràtios.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris, dirigents, responsables, coordinadors/es d’associacions, fundacions i/o entitats socials i educatives que es dediquin a la part econòmica de l’entitat

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs