Descripció del contingut

1. La comptabilitat:
– Definició.
2. Conceptes fonamentals:
– L’actiu i el passiu.
– El balanç de l’entitat.
– Els ingressos i les despeses.
– El compte de resultats.
3. El funcionament dels comptes.
4. La mecànica comptable.
5. El pla de comptes:
– Grup 1: finançament bàsic.
– Grup 2: immobilitzat.
– Grup 3: existències
– Grup 4: creditors i deutors de l’activitat.
– Grup 5: comptes financeres.
– Grup 6: compres i despeses.
– Grup 7: vendes i ingressos.
6. El cicle comptable
– L’assentament d’obertura.
– Registre dels fets econòmics.
– Pèrdues i danys.
– Assentament de tancament.
7. Estructura i ordenació del balanç de situació.
8. Estructura i ordenació del compte de resultats.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris, dirigents, responsables, coordinadors/es d’associacions, fundacions i/o entitats socials i educatives que es dediquin a la part econòmica de l’entitat.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs