Descripció del contingut

– Intel·ligència emocional.
– Consciència emocional: concepte d’emoció, tipus d’emocions, components.
– Regulació emocional. Estressos i estratègies d’afrontament.
– Autoestima.
– Habilitats socioemocionals. La comunicació en les relacions interpersonals.
– Habilitats de vida. Presa de decisions.
– Característiques de les persones emocionalment intel·ligents.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris majors de 18 anys que vulguin incorporar l’educació emocional en la seva relació educativa amb els infants i joves.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs