Descripció del contingut

 • Introducció a la gestió econòmica de les entitats:

  • Principis i conceptes que cal tenir en compte.

  • La importància de la gestió econòmica:

   • Particularitats del tercer sector en matèria econòmica

   • Viabilitat del projecte

   • Ingressos VS cobraments. Despeses VS pagaments

  • Control de tresoreria

  • La comptabilitat

 • El pressupost de l’entitat

  • Identificació dels elements que entren en joc

  • Quantificació despeses

  • Previsió d’ingressos

 • Entendre els comptes: els principals estats comptables

  • Compte de resultats

  • Balanç de situació

 • El certificat digital

  • Passos per sol·licitar-lo

  • Calendari orientatiu

 • Les obligacions fiscals de les entitats

  • Repassem alguns mites

  • Esquema dels principals impostos

 • Gestió de subvencions

  • Marc normatiu general

  • Despeses elegibles

  • Control del pressupost de la subvenció

  • Documents de justificació

 • Memòria d’actuació

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries, dirigents, responsables, coordinadors/es d’associacions, fundacions i/o entitats socials i educatives, especialment quan es dediquen a la part econòmica de l’entitat.

Persones que recentment s’han incorporat a l’equip directiu o que tenen previst fer-ho en un futur immediat.

Persones amb una àrea de responsabilitat dins d’equip directiu i que volen tenir una visió global de la gestió econòmica de l’entitat.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs