Descripció del contingut

La Cohesió del grup. Descobrir les motivacions dels participants a l’hora de viatjar a un país del Sud. Viatjar en grup: a nom de qui? Objectius d’un Camp de Solidaritat. Actituds personals i de grup davant d’una cultura i d’una realitat diferent a la nostra. Rol i característiques del coordinador/a de grup. Elements bàsics per a la resolució de conflictes de grup.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones vinculades a una entitat de voluntariat que coordinin un grup de voluntaris que viatgin en un país del Sud per participar en un Camp de Solidaritat.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.