Descripció del contingut

1. El rol i les funcions del formador.
2. Competències del formador: habilitats comunicatives i socials
– Competències psicopedagògiques.
– La parla i l’expressió.
– La veu i la mirada.
– La conquesta dels receptors.
– Tractament de les interrupcions.
– Capacitat per a reconduir la sessió.
3. Detecció de necessites formatives:
– Estratègies de detecció.
– Instruments.
– Elaboració del Pla de formació.
4. La sessió de formació:
– Disseny de l’acció.
– Planificació.
– Realització.
– Avaluació.
5. Metodologia i recursos:
– El treball en grup.
– El joc de rol.
– La dinàmica de grups.
– Recursos audiovisuals.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Professionals i membres d’entitats socials i de voluntariat, amb funcions tècniques i directives, especialment amb la responsabilitat de coordinar persones que formen part d’ella. També els responsables d’acollir a nous voluntaris i de facilitar la seva incorporació.
Qualsevol persona interessada en l’àmbit del voluntariat, la gestió d’entitat i especialment en la gestió dels equips humans i la formació dels seus voluntaris.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs