Descripció del contingut

MÒDUL A: L’enquadrament legal de la intervenció en l’àmbit penitenciari (7,5 hores).
1. L’evolució del concepte de la pena: de la justícia retributiva a la justícia restauradora.
2. El fenomen delictiu: causes i teories explicatives.
3. El codi penal, la llei orgànica penitenciària i el reglament penitenciari.
a) La presó preventiva. b) Els graus de classificació. c) Els permisos de sortida. d) L’accés a la llibertat condicional. e) El tractament penitenciari. f) La composició i les funcions dels equips directius dels centres penitenciaris i de les CTASP. g) Equips de tractament: composició i funcions. h)Funcionaris de vigilància penitenciària: tasques principals. i) Els serveis mèdics: tasques principals. j) El règim sancionador: principis i sistemes de garantia. k)La seguretat en l’àmbit penitenciari: definició i concepte.
4. Els programes de rehabilitació: tipologia i característiques.
a) Els programes de classificació interior. b) El sistema d’avaluació i motivació continuada. c) Els programes especialitzats: SAC, DEVI, Toxicomanies, Salut Mental. d) Els programes formatius, laborals, educatius: concepte i característiques. e) El programa marc de serveis socials. f) La intervenció en medi obert. g) La intervenció en llibertat condicional. h) Les mesures penals alternatives a la pena privativa de llibertat. i) Els programes d’atenció a les víctimes i programes de mediació.
5. La missió de la Secretaria de serveis penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
a) Els programa marc de voluntariat penitenciari: principis generals d’actuació. b) Els objectiu i les actuacions. c) EL paper de les entitats. d) La formació prèvia. e) El programa marc d’actuació de cada entitat. f) Pautes bàsiques d’actuació dels voluntaris
MÒDUL B: L’acció del voluntariat: principis generals d’actuació (5 hores)
1. El voluntariat, una opció per la participació.
a) Una societat amb mancances. El voluntariat com a resposta. b) Què és ser voluntari: definició de voluntari; actituds i aptituds; conceptes claus: Sensibilitat, motivació i compromís per l’acció c) Àmbits d’intervenció del voluntariat.
2.L’Associació i el voluntari.
Del compromís col·lectiu de l’opció individual.
a) Les associacions: marc genèric. b) Marc legal del voluntariat: La carta de Voluntariat de Catalunya, drets i deures. c) El sentiment de pertinença. d) El document de compromís
3. L‘organització de les entitats de voluntariat.
a) Organització del voluntariat a l’entitat. b) Professionals i Voluntaris. c) Eines clau pel voluntari: La formació, la supervisió i l’avaluació.
4. El voluntariat Penitenciari.
a) Voluntariat social: pendent de les persones. b) El voluntariat penitenciari.
MÒDUL C: Habilitat bàsiques per a l’exercici del voluntariat (7,5 hores)
Introducció general: Les Habilitats socials en el marc de la competència social:
– La persona com a ésser integral.
– Habilitats cognitives necessàries per la comunicació interpersonal.
– Desenvolupament moral.
1. Elements bàsics de comunicació:
a) La comunicació: Definició, nivells de comunicació, pilars de la comunicació, comunicació verbal i no verbal, factors que bloquegen la comunicació. b) Escolta activa: Definició, elements bàsics de l’escolta activa, el llenguatge dels sentiments. c) Assertivitat: conducta assertiva; conductes no assertives: conducta passiva, conducta agressiva.
2. El maneig de les emocions:
a) Conceptes relacionats amb la dimensió afectiva: Afectivitat; humor; emoció; sentiment; passió. b) La persona com a ésser integral. c) Origen i funcionament del procés emocional. d) Distorsions emocionals. e) Estratègies per canalitzar les pròpies emocions i empatitzar amb els sentiments dels altres.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries que desenvolupin les seves tasques de voluntariat en entitats que duen a terme programes en centres penitenciaris.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.