Descripció del contingut

El joc coma eina educativa amb gent gran.
Funcions del joc.
Avantatges del joc.
Tipus de joc: joc creatiu, jocs de taula, Joc competitiu/cooperatiu, joc esportiu, jocs tradicionals.
Aspectes a tenir en compte a l’hora de jugar.
Recull de jocs.
Alternatives lúdiques per a la gent gran.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Voluntaris que desenvolupin la seva tasca amb gent gran.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.

Escoles que imparteixen el curs