Descripció del contingut

  1. Prevenció d’accidents en les activitats de lleure
  2. La fitxa mèdica: elements bàsics i necessaris
  3. Valoració de l’accidentat i protocol d’actuació
  4. Actuació en situacions de primers auxilis en situacions lleus: ferides, cossos estranys, picades
  5. Primers auxilis i educació per a la salut a l’esplai
  6. Actuació en situacions de primers auxilis en situacions greus: aturades cardiorespiratòries, obstrucció via aèria i hemorràgia
  7. Actuació en malalties cròniques
  8. Actuació davant intoleràncies alimentàries i al·lèrgies

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones voluntàries vinculades a entitats d’educació en el
lleure.

Convocatòries previstes

No hi ha convocatòries.