El Pla estadístic de la Generalitat de de Catalunya és una llei aprovada pel Parlament de Catalunya que té per finalitat ordenar i planificar l’estadística oficial de Catalunya. Al mateix temps té la missió d’emmarcar la col·laboració de les institucions i òrgans que formen el Sistema estadístic de Catalunya, així com amb altres entitats públiques i organitzacions autonòmiques, estatals, europees o internacionals, per fer-ne un sistema coherent, homogeni i comparable amb els del seu entorn.

En aquest sentit el Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, òrgan depenent de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, informa que al llarg del 2015 es van censar un total de 34 entitats.

Als efectes d’informar la ciutadania, tot seguit es detallen les dades percentuals agrupades en els següents ítems:

segons la forma jurídica de les entitats
segons els àmbits d’actuació de les entitats censades
segons el sexe i edat de les persones voluntàries que formaven part de l’entitat en el moment de censar-se
segons el territori on té la seu l’entitat

A fi d’obtenir més informació sobre el Cens d’entitats podeu seguir aquest enllaç