Què és el Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya?

El Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (CAVC) és un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat, concretament, de l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i consolidació. El Consell de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya s’adscriu al departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat, que en aquest moment és el Departament de Treball, Afers socials i Famílies. El CAVC va ser creat pel Decret 69/2010, d’1 de juny, i funciona en Ple. El primer CAVC es va constituir l’11 de novembre de 2010. Actualment s’ha publicat el Decret 111/2014, de 22 de juliol, que el modifica, per tal d’adaptar-ne la composició i funcionament a les necessitats actuals.