Quines són les seves funcions principals?

  • Elaborar i proposar informes, estudis i dictàmens respectea les polítiques, les actuacions, els programes i els projectes del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d’associacionisme i voluntariat.
  • Proposar projectes d’interès especial per al teixit associatiu i el voluntariat.
  • Elaborar els plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures en relació amb les matèries associatives i de voluntariat, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
  • Prestar suport a les entitats perquè millorin la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb les administracions.

Podeu consultar la resta de funcions al Decret 69/2010, d’1 de juny i al Decret 111/2014, de 22 de juliol, que en modifica alguna.