Després d’una feina intensa per part del grup de treball sorgit del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, es posen les bases d’aquesta nova estratègia del sector.

En la darrera reunió Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, del passat 5 de desembre, es va aprovar la metodologia de treball que ha de poder acostar i explicar el nou Pla al sector associatiu i de voluntariat.

La nova proposta de Pla té molt en compte els resultats de l’avaluació del I PNAV que apuntaven la necessitat de disposar d’una estratègia que pogués ser més breu en el temps, més concreta, més clarament identificable, assumible i mesurable, i on es pogués identificar quin paper hi juga cadascun dels agents que hi estan relacionats.

Per poder fer realitat aquesta implicació en la darrera reunió del CAVC es va aprovar l’ampliació Grup de treball que va elaborar el Pla, amb totes aquelles vocalies que representen els diversos àmbits de voluntariat, per tal que esdevingui a partir d’aquest moment el Grup motor del Pla, i exerceixi una dinamització sobre la base d’entitats a les quals la representa, facilitant estratègies i treball de proximitat.

La proposta del nou Pla –per als anys 2014-2015- aborda la idea que el que cal és disposar d’un instrument que, en base a un “escenari ideal”, pugui articular les actuacions que de manera individual, conjunta i/o coordinada duran a terme tant les pròpies administracions com el propi sector, per a la consolidació d’aquest.

L’actual proposta preveu que les línies estratègiques del sector per als dos propers anys es concentren en dos grans blocs de treball. El primer, en resposta a la situació actual, planteja actuar per consolidar i millorar la sostenibilitat de les entitats i del sector associatiu, i el segon agrupa aquells elements que composarien l’estratègia permanent de voluntariat (la promoció i la formació del voluntariat), que configuren el model de voluntariat català i en els quals cal continuar millorant i apostant.

Sens dubte l’elaboració prèvia del text de l’avantprojecte de Llei del voluntariat ha propiciat un marc de referència que ha permès redimensionar -en la línia del que plantejava l’avaluació- l’abast del nou Pla, convertint-lo en una eina d’acció estratègica amb i per al sector de voluntariat.

És bo recordar que el Grup de treball per a l’Elaboració del segon Pla va iniciar la seva tasca durant el primer semestre de 2012 però aquesta feina quedà volgudament interrompuda per centrar tots els esforços en treballar de manera prioritària l’avantprojecte de la Llei del Voluntariat. El mes de setembre de 2012, el Govern acordà iniciar els tràmits per elaborar l’esmentat avantprojecte i aquest mateix grup va començar a treballar en el seu articulat. De fet es va considerar oportú per part del sector i del Govern no avançar en el disseny del futur full de ruta de l’associacionisme i voluntariat fins a conèixer el contingut del que seria la futura Llei del Voluntariat. En aquest context, el Govern va decidir prorrogar la vigència del I PNAV fins a l’aprovació de la Llei.

Una vegada el text de l’avantprojecte va estar redactat i es van iniciar els tràmits per la seva aprovació, el grup de treball per a l’elaboració del II Pla va reiniciar -a mitjans del 2013- les tasques de disseny i redacció del contingut del nou Pla, per elevar la seva aprovació en el plenari del CAVC.