Govern Obert. Construint

El Departament de Drets Socials està tramitant el Projecte de decret del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC). Per tal que tothom pugui participar i donar compliment a la informació pública sobre ell s’ha publicat al portal de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya (article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya).

El Projecte de decret, així com la resta de documentació de l’expedient de tramitació de la norma, es poden consultar en aquest enllaç. Hi ha termini fins al 10 de febrer per poder formular al·legacions o les observacions que es consideri oportunes. El Projecte de decret, així com la resta de documentació de l’expedient de tramitació de la norma, es poden consultar en el següent enllaç.

Les observacions, els suggeriments o les al·legacions s’han d’adreçar al Departament de Drets Socials, i es poden presentar telemàticament mitjançant la petició genèrica o per qualsevol mitjà, en qualsevol registre de l’administració de la Generalitat, dels organismes i de les entitats públiques vinculats.

De manera sintètica, les finalitats de la norma són:

 • Adequar-se i desplegar la LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
 • Regular el creixement de les vocalies del CAVC que representen els diferents àmbits on es desenvolupen les activitats d’interès general.
 • Definir processos de renovació i elecció dels i les representants del CAVC amb transparència i seguretat jurídica, garantint un accés universal i igualitari de totes les entitats. 
 • Posar en funcionament, ordenar i regular la Comissió Permanent.
 • Regular el funcionament dels Grups de Treball Simplificar l’ordenament jurídic regulador del CAVC.

El Decret obre la porta al creixement de les vocalies del CAVC que representen els diferents àmbits on es despleguen les activitats d’interès general i a la definició de processos transparents i democràtics de renovació i elecció dels i les representants del CAVC aconseguint aquests efectes:

 • Legitimitat: l’ampliació de les vocalies suposa donar veu i vot a diferents sectors de l’associacionisme que ara no estan presents al CAVC, fet que atorga una major legitimitat al posicionament de l’esmentat  òrgan.
 • Pluralitat: l’ampliació de les vocalies suposa dona veu i vot a diferents sectors de l’associacionisme que ara no estan presents al CAVC oferint la possibilitat que l’Administració escolti, en un espai d’interlocució i participació. La veu de la diversitat i pluralitat del sector.
 • Representativitat: L’ampliació de les vocalies, que legitima el CAVC i el fa més plural, alhora li atorga un plus d’òrgan representatiu, fent augmentar de manera exponencial les seves funcions i tasques.
 • Transparència: l’adopció d’un sistema de renovació i elecció dels membres en una norma en rang de Decret atorga al procés en si, i per extensió al mateix òrgan col·legiat, del valor de transparència absolutament necessari perquè el CAVC sigui un òrgan representatiu i amb la màxima legitimitat.
 • Democràcia: l’adopció d’un sistema de renovació i elecció de vocalies que apel·la a la decisió majoritària de les entitats sota les regles de la transparència aboca l’òrgan col·legiat als principis democràtics que el legitimen i li atorguen força.
 • Participació: l’articulació del sistema de creació de Grups de Treball obre les portes a què es potenciï, de manera decisiva, la participació efectiva de les entitats i resta de vocalies del CAVC.