El passat 9 d’abril de 2014, el Ple del Parlament va donar via lliure a la cambra per continuar tramitant el projecte de Llei de voluntariat, aprovat pel Govern en data 10 de desembre de 2013.

Un cop superat el primer debat en sessió plenària, el projecte de Llei de voluntariat, -que no tenia cap esmena a la totalitat-, continua ara la tramitació en comissió, per acabar tornant al ple perquè en faci el debat i la votació finals.

En el Ple del dia 9 d’abril, la consellera de Benestar i Família, Neus Munté, va defensar el projecte de Llei de voluntariat per la necessitat d’un “marc jurídic global que contribueixi a reforçar el voluntariat a casa nostra” i permeti “assegurar la qualitat” en el seu desenvolupament. Explicant que el text base ha estat treballat amb les entitats, i, entre altres aspectes, s’ha referit als objectius de “preservar el model català del voluntariat”, definir “amb claredat” què és voluntariat i què no ho és i actualitzar els drets i deures dels voluntaris i les organitzacions, a qui ha aprofitat per agrair la tasca que fan.

Aquest projecte de llei té per objectiu “fomentar, promoure, reconèixer i protegir” el voluntariat com un “agent de transformació social” en el marc del model català. L’articulat estableix que l’àmbit d’aplicació són les entitats privades sense ànim de lucre establertes a Catalunya o que hi desenvolupen majoritàriament l’activitat.

El text fixa cinc àmbits d’actuació del voluntariat: social, comunitari, cultural, ambiental i internacional. Així mateix, estableix drets dels voluntaris, com ara rebre formació i obtenir un certificat de la participació, i també deures, com rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material i mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes en el desenvolupament de la seva tasca. Pel que fa a les obligacions de les entitats, disposa que han de tenir un pla de voluntariat, que han d’assegurar els riscos derivats de l’activitat que desenvolupa la persona voluntària i que li han de rescabalar, en cas d’acord, les despeses que li pugui ocasionar l’activitat a l’entitat. A l’últim, també estableix que el govern s’ha de dotar d’un òrgan consultiu i d’assessorament en matèria d’associacionisme i voluntariat.