Cens d’entitats de voluntariat

El Cens d’entitats de voluntariat és una eina de reconeixement públic de les organitzacions de voluntariat i una garantia de qualitat en la mesura que les entitats incloses donaran compliment al que estableix la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.

El Cens d’entitats del voluntariat és gratuït, i malgrat no ésser obligatori; permet aconseguir un seguit d’avantatges per a les entitats que gestionen persones voluntàries:

 • Rebre del Departament de Drets Socials informació d’interès per a les entitats.
 • Poder sol·licitar ajuts via convocatòries de subvencions.
 • Poder presentar-se al Premi Voluntariat.
 • Estar vinculat amb la resta d’organitzacions de voluntariat.
 • Sol·licitar un certificat d’acreditació d’inscripció al Cens.
 • Quines entitats poden censar-s’hi?

  Poden censar-se les entitats que compleixin els requisits següents:

  • Ser entitat sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social els estatuts de les quals considerin la possibilitat d’acollir voluntariat, o grups organitzats amb la personalitat jurídica delegada d’una altra entitat).
  • Comptar amb persones voluntàries per dur a terme les seves activitats principals (totalment o parcial) de forma estable.
  • Disposar d’un pla de voluntariat que garanteixi la relació entre entitat i persona voluntària, d’acord amb un full de compromís subscrit per ambdues parts.
  • Dur a terme les seves activitats d’acord amb la legislació i la normativa de tipus sectorial que li sigui aplicable segons el seu àmbit d’actuació (article 5 de la Llei 25/2015).
  • Desenvolupar la seva acció en un o més dels disset àmbits d’actuació del voluntariat (article 5 de la Llei 25/2015).
 • Documentació necessària per a l’alta al cens d’entitats del voluntariat

  Documentació obligatòria

  Documentació complementària

  • Còpia dels estatuts en el cas que l’entitat no autoritza al Departament de Drets Socials a consultar les dades de l’entitat o a una altra administració o organisme  i/o estigui inscrita en un registre diferent del Registre general de dret i entitats jurídiques.
  • Còpia del NIF de l’entitat, si no s’autoritza el Departament de Drets Socials a consultar les dades de l’entitat o a una altra administració o organisme.
  • En el cas de no disposar de DNI, el representant legal de l’entitat ha d’adjuntar còpia compulsada del passaport o NIE.
  • Document d’identitat estrangera, si escau.
 • Alta, baixa i modificació de dades al Cens d’entitats del Voluntariat
 • Cercador d’entitats censades

  Pots cercar les entitats censades mitjançant aquest cercador.