Què és el full de compromís?

És un document que formalitza l’acord de col·laboració que les dues parts han establert: l’entitat i la persona voluntària, d’acord amb l’article 7 Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme, i que el Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat ha elaborat (d’acord amb l’article 7.2 de la referida llei de voluntariat) per tal de posar-lo a disposició de les entitats de voluntariat (Model de full de compromís).

El document de compromís recull les qüestions més importants pel que fa a l’activitat voluntària que s’ha de desenvolupar i a les seves característiques particulars. Així doncs, en aquest document s’hi ha d’incloure:

  • La descripció del tipus de tasca.
  • La dedicació i l’horari establerts.
  • L’acceptació lliure i voluntària de la tasca.
  • Els drets i deures que subscriu la persona voluntària envers l’entitat.
  • Els drets i deures que l’entitat subscriu envers la persona voluntària.
  • Les condicions i la forma de finalització del compromís.

Si tens qualsevol dubte sobre el cens d’entitats i el seu procediment, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a spav.tsf@gencat.cat.