Altra documentació complementària que cal adjuntar-hi, si escau

  • Fotocòpia dels estatuts en el cas que l’entitat estigui inscrita en un registre diferent del Registre general de dret i entitats jurídiques.
  • Fotocòpia del NIF de l’entitat, si no s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les dades de l’entitat o a una altra administració o organisme.
  • En el cas de no disposar de DNI, el representant legal de l’entitat ha d’adjuntar fotocòpia compulsada del passaport o NIE.
  • Document d’entitat estrangera.

Si tens qualsevol dubte sobre el cens d’entitats i el seu procediment, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a spav.tsf@gencat.cat.