El Cens d’entitats de voluntariat és una eina de reconeixement públic de les organitzacions de voluntariat i una garantia de qualitat en la mesura que les entitats incloses donaran compliment al que estableix la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.

 • Què és el Cens d’entitats de voluntariat?

  El Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya és una mesura de foment del voluntariat que permet que les entitats gaudeixin d’un reconeixement públic com a organitzacions de voluntariat.

  El Cens d’entitats del voluntariat és gratuït, i malgrat no ésser obligatori; permet aconseguir un seguit d’avantatges per a les entitats que gestionen persones voluntàries:

  • Rebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informació d’interès per a les entitats.
  • Poder sol·licitar ajuts via convocatòries de subvencions.
  • Poder presentar-se al Premi Voluntariat.
  • Estar vinculat amb la resta d’organitzacions de voluntariat.

  Poden censar-se les entitats que compleixin els requisits següents:

  • Ser entitat sense ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social els estatuts de les quals considerin la possibilitat d’acollir voluntariat, o grups organitzats amb la personalitat jurídica delegada d’una altra entitat).
  • Comptar amb persones voluntàries per dur a terme les seves activitats principals (totalment o parcial) de forma estable.
  • Disposar d’un pla de voluntariat que garanteixi la relació entre entitat i persona voluntària, d’acord amb un full de compromís subscrit per ambdues parts.
  • Dur a terme les seves activitats d’acord amb la legislació i la normativa de tipus sectorial que li sigui aplicable segons el seu àmbit d’actuació (article 5 de la Llei 25/2015).
  • Desenvolupar la seva acció en un o més dels disset àmbits d’actuació del voluntariat (article 5 de la Llei 25/2015).
 • Documentació necessària per a l’alta al cens d’entitats del voluntariat

  Documentació obligatòria

  Documentació complementària

  • Fotocòpia dels estatuts en el cas que l’entitat no autoritza al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les dades de l’entitat o a una altra administració o organisme  i/o estigui inscrita en un registre diferent del Registre general de dret i entitats jurídiques.
  • Fotocòpia del NIF de l’entitat, si no s’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les dades de l’entitat o a una altra administració o organisme.
  • En el cas de no disposar de DNI, el representant legal de l’entitat ha d’adjuntar fotocòpia compulsada del passaport o NIE.
  • Document d’identitat estrangera, si escau.
 • Alta, baixa i modificació de dades al Cens d’entitats del Voluntariat
 • Cercador d’entitats censades

  Pots cercar les entitats censades mitjançant aquest cercador.