Què és el Pla de voluntariat?

La persona voluntària no actua aïlladament, sempre ho fa des d’una organització que dóna coherència i sentit a la seva tasca. El Pla de voluntariat és la sistematització de les reflexions de l’entitat que fonamenten el sentit de fons de l’acció voluntària.

El Pla de voluntariat ha de recollir els aspectes següents:

 • El funcionament i la gestió del voluntariat.
 • Les activitats que duu a terme.
 • El sentit i la finalitat del voluntariat: l’entitat ha de tenir clar per quins motius compta amb persones voluntàries, així com delimitar-ne clarament les tasques. La presència del voluntariat ha d’estar directament relacionada amb el projecte general de l’entitat i els límits de la seva actuació han d’estar definits.
 • El perfil de la persona voluntària: l’entitat ha de determinar quin és el perfil de voluntari que necessita, quines característiques ha de tenir i com fa la captació i l’acollida del voluntariat.
 • Els drets de la persona voluntària: es troben recollits i garantits a la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme. Aquesta llei recull els principis inspiradors de la Carta del voluntariat de Catalunya, que va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya en sintonia amb la Carta europea i la Declaració universal de l’Associació Internacional d’Esforços Voluntaris (IAVE); i que recull els drets i els deures de les persones voluntàries respecte les entitats, que també presenten els seus drets i deures respecte els seus voluntaris.
 • Espais de participació en l’entitat: l’article 5 de la Llei d’associacions especifica que als estatuts de les entitats de voluntariat han de constar els mecanismes de participació que garanteixin els drets i els deures de les persones voluntàries.
 • Model de gestió del voluntariat: disseny de la coordinació, de la persona de referència de l’equip voluntari, i de la relació d’aquest equip amb la resta de personal.
 • Pla de formació: la formació de les persones voluntàries és un deure de l’entitat de voluntariat (article 11.b) de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme. Al mateix torn és una bona eina per optimitzar la tasca del voluntari.

L’entitat ha d’elaborar el seu Pla de formació i establir l’itinerari formatiu més adequat per als seus voluntaris, tenint en compte que:

 • L’activitat que desenvolupa la persona voluntària: adaptar els continguts de la formació a l’activitat que duen a terme les persones voluntàries i aportar les eines necessàries per desenvolupar-les amb qualitat.
 • Els diferents moments pels quals passa la persona voluntària dins de l’entitat: el procés de formació que s’estableixi ha de comprendre des del moment que s’incorpora, passant pel període inicial dels primers mesos, fins que ja està plenament integrat a l’entitat i a l’activitat.
 • L’ordre i la prioritat de les accions formatives: planificar -les de manera esglaonada ja que no totes són indispensables en cada fase, i cal preveure el temps de vida que passa a l’entitat.

Ha de donar resposta a:

 • Quins coneixements, habilitats, actituds ha d’assolir o desenvolupar la persona voluntària per poder fer la seva tasca o activitat concreta?
 • Quins coneixements, habilitats, actituds ha d’assolir o desenvolupar per poder actuar i participar segons la filosofia de l’entitat?
 • Quins coneixements, habilitats, actituds ha d’assolir o desenvolupar per poder gestionar les seves emocions en l’exercici de la seva activitat voluntària?

L’avaluació: establir mecanismes d’avaluació del seu grau de satisfacció i establir mesures de millora que ajudin a reorientar-lo i adaptar-lo a les noves realitats.i necessitats de l’entitat i del voluntariat al llarg del temps.

Normativa de referència
Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.

Si tens qualsevol dubte sobre el cens d’entitats i el seu procediment, pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a spav.tsf@gencat.cat.