Per donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat ofereix el recull estadístic que elabora anualment i en el qual s’agrupen tot un seguit de dades referents a les entitats que formen part del Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya.

En aquest recull, les dades s’agrupen d’aquesta manera:

  • Entitats donades d’alta, les entitats que han causat baixa; així com les entitats que han modificat les seves dades.
  • Per personalitat jurídica (associació, fundació, federació…)
  • Per territori, prenent com a referència l’organització comarcal a Catalunya.
  • I, finalment, desglossem les dades de les persones voluntàries per edat i sexe per oferir quin és el nombre i impacte que les persones voluntàries tenen en el teixit associatiu a Catalunya.