La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), després de la feina realitzada al llarg del 2012 per la Fundació Pere Tarrés, dóna a conèixer els resultats de l’Avaluació del PNAV 2010-2011.

Ja iniciat el 2012 la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), del Departament de Benestar Social i Família va encarregar a la Fundació Pere Tarrés- Estudis i consultoria, l’avaluació del Pla d’execució del Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat (PNAV) per als anys 2010 i 2011. En concret, l’objecte d’estudi de l’esmentada avaluació són les actuacions previstes i/o executades durant aquestes anualitats.

Aquesta segona avaluació del PNAV – l’any 2010 es realitzà la primera avaluació externa del PNAV corresponent a l’execució de 2009 – ha tingut en compte els resultats de la primera avaluació, si bé s’ha dotat d’una metodologia quantitativa i qualitativa que ha permès una lectura més ajustada i detallada de les dades, també fruit de la interrelació entre les factors qualitatius i quantitatius.

Al llarg del procés d’avaluació, l’equip d’investigadors Consultoria i Estudis – Fundació Pere Tarrés ha analitzat un total de 361 actuacions, i ha entrevistat 39 persones de 25 organismes en el Pla d’execució 2010 i 2011.

Per tal de donar a conèixer les dades resultats d’aquesta avaluació la Subdirecció General d’Associacionisme i Voluntariat de la DGACC, ha volgut posar a l’abast de la ciutadania un format de presentació i lectura àgil i visual, que permeti d’una banda tenir la visió global de tota l’avaluació, i de l’altra, aterrar en detall a les mesures concretes que conformen el PNAV per poder veure’n el seu estat i evolució.

Els documents en els quals podeu consultar tota aquesta informació són:

1. Presentació resum: Avaluació PNAV Execució 2010-2011, que és un extracte del document de text Informe final Avaluació PNAV 2010-2011.

2. Presentació resum: Grau de Resposta als reptes 2010, que presenta en detall valoratiu de les mesures que recull Del PNAV em relació a l’execució 2010.

3. Presentació resum: Grau de Resposta als reptes 2011, que presenta el detall valoratiu de lês mesures que recull Del PNAV em relació a l’execució 2011.

4. Informe final Avaluació Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) 2010-2011.

El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PNAV) ) , va ser aprovat l’any 2008, per als anys que van de 2008 a 2011. A finals de l’any 2102, Per Acord de Govern de 13.11.12 va ser prorrogada la seva vigència, fins a l’aprovació de la futura Llei de Voluntariat.