En la reunió celebrada el passat 20 de juliol, els membres del CAVC, òrgan assessor del Govern sobre les polítiques de foment de l’associacionisme i el voluntariat, va acordar demanar a la DGACC que encarés la històrica reivindicació del sector de fer possible una finestreta única registral per a les entitats. En aquest sentit, l’acord del CAVC  expressa la necessitat de no desplegar la norma que posi en funcionament el Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat -creat per la Llei 25/2015 del voluntariat- ja que aquest Registre, si entra en funcionament en els termes -i amb límits- que estableix l’esmentada Llei, esdevindria un registre que no compliria les expectatives ni resoldria  les necessitats de les entitats, manifestades històricament i posades de relleu amb més força que mai durant el 3CCAV: això és així perquè la Llei 25/2015 que crea el Registre limita les seves funcions a esdevenir una finestreta única registral vinculada només als processos de subvencions però no a la resta de comunicacions, incidències i tràmits registrals, que no s’unificarien.

D’acord amb aquest posicionament, la DGACC encara el repte de liderar un procés d’estudi i avaluació que permeti avançar cap a la construcció d’aquest projecte de coordinació registral per tal de millorar i simplificar les gestions a les entitats.

Per fer-ho, es va acordar dissenyar un qüestionari que permetés copsar l’opinió de les entitats en relació al que hauria de ser aquest futur registre coordinat, per tenir tota la informació necessària de quines són les demandes concretes de les entitats vers aquest tema. Amb el recull d’aquesta informació, el projecte que pugui impulsar i liderar la DGACC vindrà avalat per la veu de les entitats i podrà ajustar-se a les necessitats reals manifestades pel sector.

A través d’aquest enllaç podeu respondre el qüestionari per tal de fer saber a l’Administració quina és la vostra demanada vers el projecte que comença a fer les primeres passes.