Home calculant

El dia 4 de maig es va publicar la notícia: La COSPE 2023 ja està en marxa: Informació i guies, amb tota la informació necessària per poder presentar sol·licituds en aquesta convocatòria (DSO/1401/2023). Les bases de la convocatòria van ser publicats al DOGC (ORDRE DSO/39/2023), del 28 de febrer.

Ara, ja està finalitzant el termini per poder presentar sol·licituds fins al 25 de maig inclòs.

Línia F de subvencions

La línia F de subvencions té per objecte promoure la cohesió social dels col·lectius més vulnerables, impulsant programes, projectes i actuacions que fomentin el civisme i el voluntariat, que promoguin el treball comunitari com a metodologia d’intervenció als territoris i que busquin l’enfortiment de l’associacionisme i la millora de la seva sostenibilitat.

Els tipus d’acció subvencionable per aquesta línia són els següents:

 • F.1     Activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal.
 • F.2     Projectes de foment i promoció del voluntariat i de millora de la seva gestió.
 • F.3     Projectes d’acció comunitària inclusiva per lluitar contra l’exclusió social.
 • F.4     Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del
  poble gitano a Catalunya.
 • F.5     Projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme.
 • F.6     Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

F.1 Projectes d’activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal

Es prioritzaran:
Els que estiguin ubicades en territoris amb població amb risc d’exclusió social i els programes d’activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal que es coordinin i es presentin per mitjà de les federacions veïnals.

Requisits:

 • Tenir una alta participació veïnal, dinamitzar i fer participar el barri o el municipi de manera transversal i estar oberts a la ciutadania.
 • Combinar accions de naturalesa diversa i que tinguin com a denominador comú la participació, la cohesió social, la integració i la lluita contra qualsevol mena d’exclusió social.
 • Estar destinats a millorar la qualitat de vida de les persones i incidir especialment en els col·lectius en risc i en la seva integració i atenció prioritària.

F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat i de millora de la seva gestió

Es prioritzaran:

 • Els programes que portin a terme les entitats de voluntariat consistents en accions de sensibilització, captació, selecció i incorporació de les persones voluntàries a les entitats;
 • Accions de millora de la capacitació de les persones voluntàries de l’entitat mitjançant accions formatives i
  Accions de coordinació de les persones voluntàries amb l’entitat.

Els programes de foment i promoció del voluntariat han de poder reflectir el conjunt d’actuacions que realitza l’entitat per disposar d’un voluntariat de qualitat.

Els programes es poden focalitzar en una d’aquestes tres àrees o plantejar una proposta que n’englobi més d’una.

F.3 Projectes d’acció comunitària inclusiva per lluitar contra l’exclusió social

Programes d’intervenció comunitària, que mitjançant la dinamització i l’enfortiment de les iniciatives ciutadanes, de les entitats i de col·lectius, promoguin, en col·laboració amb altres agents del territori, objectius com ara el suport a col·lectius vulnerables, la igualtat d’oportunitats per a tothom, els processos d’inclusió i l’enfortiment de la cohesió social, la millora dels territoris desafavorits, la lluita contra les causes o els factors d’exclusió social, l’empoderament ciutadà, entès com l’adquisició d’autonomia i de capacitats cíviques,
l’enfortiment de la convivència ciutadana en barris multiculturals, o la resposta innovadora a les necessitats socials emergents, aquests programes han d’incorporar preferentment la participació dels serveis socials del territori per implementar-ne els programes de manera coordinada, i configurar-se com a projectes d’intervenció comunitària amb l’objectiu final d’assolir-ne la sostenibilitat a mitjà termini.
Es prioritzaran:

 • Els programes d’intervenció comunitària inclusiva, liderats i impulsats per l’entitat sol·licitant, que desenvolupin estratègies d’intervenció comunitàries amb una forta dimensió territorial i una naturalesa inclusiva que afavoreixin la cohesió i la inclusió de col·lectius vulnerables en barris i comunitats que presentin dèficits socials.
 • Els programes d’intervenció comunitària que, mitjançant el treball amb la comunitat, potenciïn les capacitats i habilitats personals per desenvolupar diferents feines i activitats al llarg de la vida i afavoreixin i millorin l’ocupabilitat de les persones, en especial la dels col·lectius més vulnerables.
 • Els programes d’intervenció comunitària que porten a terme entitats arrelades al barri, poble o ciutat i que es desenvolupen, totalment o parcialment, en els espais de la xarxa d’equipaments de la DGACC, els quals incorporin activitats de naturalesa intergeneracional i/o de treball en xarxa amb altres entitats

Programes de lleure inclusiu de naturalesa comunitària, implementats en territoris amb població en risc d’exclusió social i adreçats a infants i joves, especialment els més vulnerables, que, mitjançant el treball amb la comunitat, promoguin la integració d’infants i joves al seu entorn, entès aquest com la família, l’escola i la comunitat; més i millors oportunitats per a infants, joves i les seves famílies; la inclusió i l’enfortiment de la
cohesió social; la millora dels territoris desafavorits; l’empoderament d’infants, joves i les seves famílies, entès com l’adquisició d’autonomia i de capacitats cíviques; l’enfortiment de la convivència infantil i juvenil en barris multiculturals; la resposta innovadora a les necessitats socials emergents d’infants i joves; i, en general, la millora de les condicions de vida quotidiana d’infants, joves i les seves famílies, de manera sostinguda en el temps.
Es prioritzaran:

 • Els projectes de lleure inclusiu, que mitjançant el treball amb la comunitat, portin a terme les grans federacions i moviments d’entitats d’educació en el lleure, per millorar el benestar d’infants, joves i les seves famílies.

F.4 Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya

Es prioritzaran:

 • els programes que implementin els projectes que promoguin l’èxit educatiu del poble gitano, la reducció del fracàs i de l’abandonament escolar;
 • que contribueixin a la promoció de les dones gitanes i la incorporació de les seves veus en els diferents espais de participació i
  decisió;
 • que contribueixin a la millora de l’accés de la població gitana al món laboral, a la salut, a la justícia, a l’habitatge;
 • que tinguin com a objectiu el foment de la convivència intercultural, la gestió i la resolució positiva de conflictes i la mediació; que contribueixen a la superació de l’antigitanisme;
 • que recullin i reconeguin les aportacions culturals del poble gitano a la societat catalana; així com les recerques socials científiques que aportin evidències per millorar les condicions de vida de la població gitana i el foment de la seva inclusió i ascensió social.

De manera preferent, es prioritzaran els projectes que:

 • Executin actuacions específiques a favor del poble gitano de Catalunya que parteixin d’evidències que han demostrat científicament ser reeixides en la promoció i la inclusió social del poble gitano.
 • Desenvolupin estratègies per implementar actuacions d’èxit en els àmbits següents: educació, treball, cultura, justícia, salut, habitatge, participació, prevenció i resolució de conflictes i mediació, mitjans de comunicació, foment de l’associacionisme.
 • Executin projectes que tinguin com a objectiu equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya que es troben en risc d’exclusió social amb la societat de la qual formen part.
 • Promoguin la cultura gitana com a part de la cultura catalana i que facin un èmfasi especial en les accions que afavoreixin, alhora, la inclusió sociolaboral de persones gitanes en situació de risc.

F.5 Projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme

Dins aquesta línia hi ha diferents tipus d’accions subvencionables:

La F.5.a) vol recolzar projectes i actuacions de millora interna que impulsin les entitats privades sense ànim de lucre de primer nivell de manera puntual i singular, amb l’objectiu d’enfortir-se i d’integrar noves eines, metodologies o coneixements que empoderin les persones que formen part de l’entitat, i que tinguin com a finalitat la millora o consolidació d’aspectes clau per al bon funcionament de l’entitat, per al compliment de la normativa que li sigui aplicable, per a l’èxit en la implementació dels seus projectes d’intervenció o per a la seva sostenibilitat.

Per al tipus d’acció subvencionable F.5.a), els projectes o actuacions que podran ser objecte de subvenció podran consistir en:

 • el disseny i l’elaboració de plans estratègics o plans d’acció;
 • plans de comunicació i difusió de les activitats;
 • estratègies de coproducció associativa i d’impuls del treball en xarxa i comunitari;
 • projectes de millora de la transparència i de rendició de comptes;
 • processos d’impuls i millora de la democràcia interna;
 • campanyes d’incorporació de nous socis i sòcies i/o de relleu generacional;
 • projectes de millora de la gestió, dels processos i dels circuits interns;
 • projectes d’impuls de l’autonomia financera o d’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació 2.0, i
 • plans de millora de la qualitat d’intervenció de les accions o projectes d’avaluació i seguiment de les accions de l’entitat.

La F.5.b) vol subvencionar projectes de les entitats privades sense ànim de lucre de segon i tercer nivell que tinguin l’objectiu d’enfortir i empoderar les entitats de primer nivell federades, associades o vinculades i garantir-ne així la sostenibilitat.

Els projectes que podran ser objecte de subvenció han de tenir com a finalitat el creixement i la consolidació del teixit associatiu de base, l’autonomia financera de les entitats vinculades o la millora de la gestió, la qualitat, l’impacte i l’avaluació dels projectes d’intervenció de les entitats esmentades, com ara:

 • Recursos tècnics i materials per a la gestió del dia a dia per a les entitats de primer nivell vinculades, assessorant-les i/o acompanyant-les en els processos clau;
 • formació i capacitació de les entitats de primer nivell, per tal que puguin actualitzar o adquirir els coneixements necessaris, i
 • eines o recursos per a la millora de les xarxes de treball de les entitats de primer nivell, de la seva visualització i de la seva capacitat d’interlocució amb els agents públics i privats.

Es prioritzaran:
Els projectes i les actuacions de les entitats de segon i tercer nivell que actuen en l’àmbit de l’acció social i comunitària que aglutinin entitats que implementin projectes d’intervenció social i/o comunitària a favor de la inclusió social, i, entre aquests, els programes que s’adrecin a reforçar els equips humans de les federacions amb personal competent per gestionar i coordinar els ajuts i les subvencions de les entitats federades.

F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

Les entitats que sol·licitin subvenció per al tipus d’acció F.6 les ha de reconèixer la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària com a escoles de formació de voluntariat, a l’empara de l’Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i es dona publicitat al Pla de formació del voluntariat de Catalunya (PFAVC), en la data de publicació de la convocatòria. A més, les entitats només podran sol·licitar subvenció per als cursos que, com a escola, estan reconeguts dins del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya en el moment de la publicació de la convocatòria, els quals han d’anar adreçats a persones voluntàries de qualsevol entitat de Catalunya.

Es prioritzarà, d’acord amb l’estratègia marcada pel Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat vigent, que:
l’oferta formativa final que rebi el suport de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària respongui, en conjunt, a les necessitats de les persones voluntàries, disposi de cobertura territorial àmplia i de diversitat de formats, i estigui adreçada de manera homogènia a les persones que s’inicien en el voluntariat, a les persones responsables de la gestió de les entitats de voluntariat i a les persones voluntàries que desenvolupen la seva acció voluntària en àmbits d’actuació sectorials, que requereixen formació especialitzada.

Per tal de poder facilitar la presentació correcta dels projectes, la DGACC facilita una sèrie de guies per cada línia de subvenció.

Cada guia recull informació sobre la finalitat i els objectius de la línia F, la presentació del projecte, els criteris per a l’exclusió del projecte i els criteris de valoració entre d’altres. No obstant recomanen la lectura de l’ordre, per què les guies són un ajut.

Guies:

Aquí teniu l’enllaç al tràmit Gencat i el manual de sol·licitud genèric.