El passat 27 de juny de 2011 va finalitzar el termini de presentació de sol•licituds de subvenció dirigida a entitats sense ànim de lucre per a activitats cíviques, comunitàries i de voluntariat.

El dilluns 27 de juny va finalitzar el termini de presentació de sol•licituds de subvenció dirigida a entitats sense ànim de lucre per a activitats cíviques, comunitàries i de voluntariat.

Com ja s’explicitava a l’Ordre publicada el 7 de juny, el termini màxim de resolució serà de 5 mesos a comptar des de l’endemà de la publicació (per tant el 8 de juny inclòs).
Passat aquesta termini sense resolució expressa, la sol•licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

Durant aquests mesos, des del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat es procedirà a la fase de requeriments a totes aquelles entitats que, havent presentat sol•licituds a la convocatòria, es detecti que els manquen dades i/o documentacions de les activitats proposades.