IRPF

Les subvencions a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) constitueixen una via essencial de sosteniment dels ajuts públics per a la realització de programes d’interès general.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha publicat les bases que regulen la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF.

El període de presentació del formulari de sol·licitud comença el dilluns 14 d’octubre i finalitza el dilluns 4 de novembre, ambdós inclosos.

Programes convocats

  • Foment per la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no-discriminació.
  • Protecció Social.
  • Infància i Adolescència.
  • Famílies.
  • Voluntariat.
  • Persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional.
  • Joventut.
  • Poble gitano.
  • Gestió i coordinació d’entitats de segon i tercer nivell.