L’objectiu d’aquest itinerari és poder gestionar les persones voluntàries de l’entitat, des de la seva acollida fins a la seva desvinculació, fent èmfasi en el paper de la persona coordinadora de voluntariat i en les eines que necessita per a per a acompanyar i dinamitzar les persones voluntàries.

Es recomana iniciar l’itinerari per dos cursos bàsic de gestió d’equips, sobretot per a persones sense coneixements ni experiència prèvia, tot i que es podria iniciar per aquell punt on s’identifiqui la necessitat formativa.

Si la necessitat és més específica o ja es té experiència, es podria iniciar la formació per algun dels dos sub-itineraris que son diferents però que es complementen. Es recomana iniciar pel Subitinerari 1, ja que seria l’odre lògic d’un cicle de voluntariat: captar, seleccionar, gestionar, acompanyar, dinamitzar.

Sub-itinerari 1: Captació i selecció del equips

Sub-itinerari 2 Acompanyament i dinamització:

Es pot complementar aquest itinerari amb els cursos GT06 i GT01, que podria ser d’interès per a coordinador/es de
voluntariat de l’àmbit de la solidaritat i cooperació internacional

Podeu veure l’itinerari complert, aquí