El passat 16 de maig es va publicar al DOGC l’ORDRE DSO/109/2022, de 13 de maig, pel qual s’aproven les bases reguladores que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU. Abans de l’estiu està previst que s’obri la convocatòria per presentar les sol·licituds per optar al finançament dels projectes.

Les bases defineixen 6 línies de subvenció. Cal destacar els següents aspectes definits a les bases, comuns per a les 6 línies de subvenció, tot recordant que és necessari llegir íntegrament les bases reguladores per tenir la informació completa.

  • El període d’execució s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el 31 de desembre de 2025 i es podran finançar actuacions dutes a terme a partir de l’1 de febrer de 2020, sempre i quan es compleixen els requisits establerts a l’Ordre DSO/109/2022 i la normativa aplicable.
  • Els projectes i les actuacions que es presentin poden tenir caràcter anual o pluriennal.
  • El pressupost d’execució mínim del projecte ha de ser de 40.000,00€.
  • El procediment de concessió de les subvencions de les línies 1, 2, 3, 4 i 5 és de concurrència competitiva.
  • Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre ajut, sempre que no hi pugui haver doble finançament.

D’entre les diferents línies de subvenció descrites en les bases, n’hi ha tres (les línies 2, 3 i 4) que, de manera específica, preveuen la possibilitat de finançar projectes d’entitats de voluntariat que actuen en l’àmbit de l’acció social i que desenvolupen projectes de voluntariat alineats amb la tipologia de serveis descrits.

Línia 2. Projectes de tecnologia al servei de l’atenció i la cura de persones.

En aquesta línia es preveu subvencionar projectes de base tecnològica que facilitin la participació i la implicació del voluntariat d’aquelles entitats socials que actuen en l’àmbit de l’atenció i la cura de les persones en situació de dependència, de discapacitat o de problemàtica social derivada de malaltia mental.

Així, els projectes de les entitats de voluntariat que poden optar a aquesta línia 2 són aquells que plantegen solucions tecnològiques que ajudin a la interconnexió entre les persones ateses i/o els familiars o cuidadors amb el voluntariat, i/o aquells que plantegen solucions tecnològiques que facilitin el voluntariat en línia en l’atenció de persones en situació de dependència i/o amb discapacitat.

Línia 3. Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials

En aquesta línia es preveu subvencionar actuacions o projectes de digitalització de les entitats de voluntariat que actuen en l’àmbit de l’acció social que tinguin com a objectiu millorar els processos de captació, selecció, coordinació i/o formació de les persones voluntàries que actuen justament en l’atenció de persones vulnerables.

Línia 4. Projectes d’innovació en serveis socials

En aquesta línia es preveu subvencionar projectes pilot d’innovació en l’àmbit dels serveis socials que posin en pràctica iniciatives pioneres, tenint en compte que l’avaluació del seu impacte permeti extreure reflexions i resultats per al conjunt de la societat i del sistema. Cal que siguin projectes que en el seu conjunt promoguin l’intercanvi de coneixement i aprenentatge per orientar els processos de modernització del sistema de serveis socials i impulsin noves línies de treball i intervenció amb la implicació de les administracions.

Els projectes pilot d’aquesta naturalesa que es poden presentar per part de les entitats de voluntariat que actuen en l’àmbit dels serveis socials s’han de dirigir a la transformació i la innovació en l’atenció de les persones voluntàries que participen d’aquests tipus d’intervenció.

Properament s’anunciarà la data d’obertura de la convocatòria per poder presentar les sol·licituds de finançament.