La Generalitat de Catalunya sotmet a consulta pública el text previ a la tramitació del Projecte de llei de foment de l’Associacionisme i el Projecte de decret de funcionament del Consell de l’Associacionisme i del Voluntariat.

Projecte de Llei de foment de l’Associacionisme

Aquest projecte de llei vol regular les mesures de foment de l’associacionisme que han de portar a terme les administracions públiques de Catalunya, amb la finalitat d’enfortir-lo, fer-lo créixer i incentivar la conscienciació social dels seus valors i principis davant la ciutadania.

El projecte de Llei de foment de l’Associacionisme s’ha posat a consulta pública el 8 de març a la web de la Generalitat de Catalunya, on romandrà fins el 29 de març de 2017 per donar-lo a conèixer a les entitats sense ànim de lucre i a la ciutadania. Aquesta norma dóna resposta al mandat parlamentari vehiculat a través de la Llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l’associacionisme, que estableix que el Govern, ha de presentar un projecte de llei per a fomentar l’associacionisme i donar-hi suport.

Així doncs, l’objectiu de la Llei és establir mesures de foment de l’associacionisme per part de les administracions públiques, i coordinar l’activitat de les institucions públiques en el foment de les entitats.

La consulta està oberta al conjunt de la ciutadania, tanmateix, s’encoratja especialment la participació de les entitats sense ànim de lucre.

Les aportacions a la consulta pública, es poden fer arribar a l’adreça electrònica següent: spav.tsf@gencat.cat.

 

Projecte de decret de funcionament del Consell de l’Associacionisme i del Voluntariat

Aquest Decret pretén regular el funcionament de la Comissió permanent del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC), i actualitzar el nombre de vocalies per adaptar-les al que estableix la Llei del Voluntariat.

El projecte de decret de funcionament del CAVC s’ha posat a consulta pública el 28 de febrer a la web de la Generalitat de Catalunya, on romandrà fins el 21 de març de 2017 per donar-lo a conèixer a les entitats sense ànim de lucre i a la ciutadania. A través d’aquest nou decret la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) establirà la composició i el funcionament de la Comissió Permanent del CAVC, i dels grups de treball que es puguin crear.

Així doncs, els objectius de la norma són garantir el compliment del que estableix l’article 5 de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme; determinar el nombre de vocalies establertes a la lletra b) de l’article 18.8 de la Llei 25/2015, el procés de renovació de les vocalies de l’esmentat article 18.8 i el procediment per designar, notificar i modificar les persones titulars i suplents que ocupin les vocalies.

La consulta està oberta al conjunt de la ciutadania, tanmateix, s’encoratja especialment la participació de les entitats sense ànim de lucre.

Les aportacions a la consulta pública, es poden fer arribar a l’adreça electrònica següent: spav.tsf@gencat.cat.

Què és el CAVC?

Tal com indica l’article 16 de la Llei 25/2015, el CAVC és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria associativa i de voluntariat, i concretament, participa en l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, i recolza els programes necessaris per a aconseguir que el voluntariat i el món associatiu tinguin capacitat d’incidència social i afrontin positivament el futur i el procés de creixement i consolidació.

Quines són les seves funcions principals?

• Elaborar i proposar informes, estudis i dictamens respecte a les polítiques, les actuacions, els programes i els projectes del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d’associacionisme i voluntariat.
• Proposar projectes d’interès especial per al teixit associatiu i el voluntariat.
• Elaborar els plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures en relació amb les matèries associatives i de voluntariat, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
• Prestar suport a les entitats perquè millorin la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb les administracions

Quins nous àmbits associatius i de voluntariat hi seran representats?

Els que s’enumeren a l’article 5 de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Projecte de decret de funcionament del Consell de l’Associacionisme i del Voluntariat

Aquest Decret pretén regular el funcionament de la Comissió permanent del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC), i actualitzar el nombre de vocalies per adaptar-les al que estableix la Llei del Voluntariat.

El projecte de decret de funcionament del CAVC s’ha posat a consulta pública el 28 de febrer a la web de la Generalitat de Catalunya, on romandrà fins el 21 de març de 2017 per donar-lo a conèixer a les entitats sense ànim de lucre i a la ciutadania. A través d’aquest nou decret la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) establirà la composició i el funcionament de la Comissió Permanent del CAVC, i dels grups de treball que es puguin crear.

Així doncs, els objectius de la norma són garantir el compliment del que estableix l’article 5 de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme; determinar el nombre de vocalies establertes a la lletra b) de l’article 18.8 de la Llei 25/2015, el procés de renovació de les vocalies de l’esmentat article 18.8 i el procediment per designar, notificar i modificar les persones titulars i suplents que ocupin les vocalies.

La consulta està oberta al conjunt de la ciutadania, tanmateix, s’encoratja especialment la participació de les entitats sense ànim de lucre.

Les aportacions a la consulta pública, es poden fer arribar a l’adreça electrònica següent: spav.tsf@gencat.cat.

Què és el CAVC?

Tal com indica l’article 16 de la Llei 25/2015, el CAVC és l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria associativa i de voluntariat, i concretament, participa en l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, i recolza els programes necessaris per a aconseguir que el voluntariat i el món associatiu tinguin capacitat d’incidència social i afrontin positivament el futur i el procés de creixement i consolidació.

Quines són les seves funcions principals?

 Elaborar i proposar informes, estudis i dictamens respecte a les polítiques, les actuacions, els programes i els projectes del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d’associacionisme i voluntariat.
 Proposar projectes d’interès especial per al teixit associatiu i el voluntariat.
 Elaborar els plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures en relació amb les matèries associatives i de voluntariat, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
 Prestar suport a les entitats perquè millorin la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb les administracions

Quins nous àmbits associatius i de voluntariat hi seran representats?

Els que s’enumeren a l’article 5 de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.