El teixit associatiu a Catalunya és sòlid i de gran tradició, també viu i canviant, capaç d’adaptar-se a les noves realitats socials. La millora de les condicions de vida de part de la població, la millor cohesió social o la promoció del civisme entre d’altres ha estat possible gràcies a ciutadans que s’han volgut implicar afavorint vincles i creant millors realitats per a tots.
La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària impulsa polítiques de suport a l’associacionisme i el voluntariat, potencia i crea eines i recursos que procurin per l’exercici lliure de les entitats i de les persones voluntàries.
Per això, posem a la vostra disposició a la Web de voluntariat.gencat.cat, la sèrie de monografies sobre la Llei del Voluntariat i l’Associacionisme que tot i que es van crear per difondre la Llei (Llei 25/2015), aborden les principals peces que fan possible un bon encaix entre entitats i persones voluntàries.

  1. Quines entitats poden tenir voluntariat?
  2. Què cal tenir en compte per incorporar persones voluntàries a l’entitat?
  3. El pla de voluntariat i el pla de formació del voluntariat
  4. Els drets i deures de les entitats amb programes de voluntariat
  5. El full de compromís, les assegurances i el rescabalament de les despeses
  6. Convivència i relació entre el voluntariat i les persones contractades de l’entitat
  7. Com garantim els drets i deures de les persones destinatàries de l’acció voluntària?


Les monografies treballen en un llenguatge fàcil i entenedor i són de gran utilitat per a les entitats novelles i també per treballar en la millora continua de les entitats que ja tenen un llarg recorregut.

Idees i organització en voluntariat


Aplicació de la Llei

Aquesta llei s’aplica a les entitats privades sense ànim de lucre amb programes de voluntariat i a les persones físiques que acompleixen activitats d’interès general, definides com a voluntariat per aquesta llei, que es duen a terme exclusivament en el territori de Catalunya, amb independència del lloc on tingui el domicili social l’entitat (art. 2 Llei 25/2015).