Modificació de taxes

El passat 30 d’abril es va publicar la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient en què es modifiquen les quotes de les taxes dels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques a les fundacions, associacions i federacions entre d’altres.

Aquesta mesura, prevista en el 3r Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat – Horitzó 2021, ha estat impulsada per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, i dona resposta a una reivindicació històrica del sector, posada de manifest de manera clara en el marc del 3r Congrés de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, celebrat el maig de 2016.

D’entre el conjunt de mesures, cal destacar l’eliminació de les taxes d’inscripció dels òrgans de govern de les associacions i federacions, que permetrà augmentar l’optimització dels recursos de les entitats i, a la vegada, aconseguir que la informació registral sobre la composició dels òrgans de govern sigui la més ajustada a la realitat de les associacions.

A més a més, les fundacions veuran una rebaixa de la quota de les taxes de modificació d’estatuts, de modificació del patronat, de revisió de comptes anuals, d’emissió de certificats i de declaració responsable. També, la taxa d’extinció se substitueix per la taxa de fusió i escissió mentre que la resta de taxes mantenen els imports del 2019.

Pel que fa a les associacions i federacions es rebaixa la quota de les taxes d’emissió de certificats, de revisió de comptes de les associacions declarades d’utilitat pública i de transformació en fundació. La resta de taxes es mantenen respecte als imports del 2019.

Podeu consultar les quotes de les taxes actualitzades en l’article 44: Modificació de les taxes pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.