Elaborada pel Departament de Treball, Afers Social i Família, la nota s’adreça a les entitats per informar de les actuacions que han de dur a terme per comprovar el compliment del nou requisit per a les actuacions que impliquin contacte amb menors.

El Departament de Benestar Social i Família ha elaborat unes pautes d’actuació comunes per a totes aquelles professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors. D’aquesta manera es facilita donar compliment a les obligacions establertes en aquest sentit per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

En el document que trobareu tot seguit es recullen aquestes pautes on s’indica quin és l’àmbit d’aplicació de la normativa, així com les mesures per a aquelles entitats i empreses que presten serveis públics del Departament de Benestar Social i Família i les obligacions que s’introduiran a l’hora de rebre una subvenció en cas que  el projecte subvencionable comporti l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors d’edat.

Nota informativa sobre el compliment de les obligacions establertes per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors.