Per la justificació cal aportar tota la documentació necessària, com el compte justificatiu amb la liquidació del pressupost i la memòria justificativa de l’acció realitzada. Si es presenten despeses de personal cal documentar la seva relació.

S’amplia el termini per presentar el compte justificatiu de la convocatòria ordinària de subvencions a entitats del Departament i de la convocatòria de subvencions per a entitats per atendre famílies en situació de vulnerabilitat social 2016 fins al dia 6 d’abril de 2017 inclòs.

A causa d’una incidència tècnica no s’ha pogut disposar, en la data prevista, del compte justificatiu tant de la convocatòria ordinària de subvencions a entitats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per l’exercici 2016 i les pluriannualitats de 2015 com de la convocatòria de subvencions a entitats per atendre famílies en situació de vulnerabilitat social 2016.

Per tal de donar resposta a aquesta incidència, avui s’ha publicat el DOGC les 3 ordres d’ampliació de termini de justificació corresponents a la COE2015, COE2016 I Vulnerabilitat.

La presentació de la documentació es fa per dues vies: abans de la finalització del termini, es presenta la documentació esmentada a l’entrada de la notícia per via telemàtica. Pots presentar la teva justificació telemàtica aquí.

Posteriorment, un cop revisada aquesta documentació i mitjançant mostreig, es requerirà a l’entitat les factures, els rebuts i els documents acreditatius de l’efectiu de pagament. Aquests documents es presentaran presencialment a qualsevol dels registres del Departament preferentment, i sens perjudici de presentar-ho a qualsevol altre registre que preveu la normativa vigent.


Aquí tens un manual de suport a la justificació de les subvencions a entitats, les instruccions per emplenar i enviar el compte justificatiu per Internet i una infografia perquè facis bé la teva justificació
.

Per fer bé la justificació cal que tinguis en compte les següents recomanacions:

– La suma dels imports imputats a la subvenció ha de coincidir exactament amb l’import atorgat
– En el Document A2. Despeses de personal relacionades amb el projecte, l’import brut de la nòmina contempla: sou net + IRPF + SS del treballador + Quota empresarial.

– En l’import brut, has d’incloure la Quota empresarial (sou brut del treballador + quota empresa).
– En la casella que diu
quota empresarial, només has de posar l’import corresponent a la SS de l’empresa.
– En la casella que diu cost
seguretat social, només ha de constar l’import corresponent a la SS treballador (consta a la nòmina).
– En la casella que diu
IRPF, només ha de constar l’import corresponent a l’import de l’IRPF (consta a la nòmina).

Les despeses han de correspondre al període de l’activitat. En aquest sentit, per poder garantir que es compleix la finalitat de l’activitat objecte de subvenció, cal que es relacionin les despeses directes de personal, subministraments i serveis generals corresponents a tot el període de realització de l’activitat, amb indicació de l’import proporcional de dedicació. Exemple: si el període de realització de l’activitat va de gener a juny, les nòmines, i/o factures de subministraments i/o serveis generals han de correspondre a tot el període amb indicació de l’import proporcional al temps de dedicació. No estarà correcte, tot i justificar l’import total, relacionar les despeses de només part del període d’execució. Així mateix, no serà correcte, relacionar despeses que no corresponguin al període d’execució.
– La relació de despeses de personal que cal adjuntar si es justifiquen despeses de personal, és el model normalitzat que trobaràs a tràmits gencat.
– Recorda que les despeses indirectes, poden representar com a màxim un 25% respecte al pressupost total, seguint la indicació esmentada anteriorment.
– Les despeses d’inversió no són subvencionables.
Full de liquidació del pressupost: per tal d’acreditar que les despeses de les factures relacionades en el compte justificatiu corresponen a l’activitat subvencionada, cal que els conceptes de despesa d’aquestes factures constin en la liquidació del pressupost.
L’import total d’ingressos i despeses ha de coincidir. L’import d’ingressos ha d’incloure l’import de la subvenció atorgada.
– En la descripció de la despesa de la factura s’ha d’especificar el concepte i el període objecte de facturació. Si el concepte no es prou explicatiu caldrà adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa per acreditar concepte, i si es tracta de serveis temps de dedicació i període. Així mateix, s’haurà de poder verificar el preu unitari de l’operació.
– Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa, no es podrà modificar el compte justificatiu, ja que es tracta del detall de despeses de la liquidació de l’activitat subvencionada.